TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000) Documents

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000)

รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด จำนวนรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 172 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 124 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 43 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 5 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มารับเอกสาร
ผู้มายื่นเอกสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญ
13
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
14
จ้างออกแบบ จัดทำและฝึกอบรมศูนย์กลางการรวบรวมและจัดการเอกสารสำนักงาน (Document Management Library Center)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
15
โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมบทบาทการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
16
ซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบและจัดทำแผนภาพ UML จำนวน 5 ลิขสิทธิ์
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
17
ซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือค้นหาการใช้งานคุกกี้และแจ้งการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ (Cookie Banners) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
18
โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
19
ซื้อบริการ Stock Photo ประกอบการจัดทำสื่อการถ่ายทอดความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาคนไทยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
20
จ้างผู้สอบบัญชี สพธอ. ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
21
การจัดทำเนื้อหาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
22
จ้างที่ปรึกษาศึกษา Business Model และความเป็นไปได้ของ National Livestream Platform
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
-
23
ซื้อสิทธิ์ประกาศโฆษณาในเว็บไซต์โฆษณาและจัดหางาน JobsDB
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
24
จ้างพัฒนาความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 มิ.ย. 2564
-
-
ไม่พบข้อมูล