TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000) Documents

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000)

รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด จำนวนรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 172 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 124 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 43 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 5 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มารับเอกสาร
ผู้มายื่นเอกสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญ
37
โครงการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติการของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีจ้างที่ปรึกษา (ประกาศเชิญชวน)
-
-
-
38
จ้างเหมาบุคลากรโครงการ AJCCBC (เจ้าหน้าที่)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
39
จ้างบุคลากรโครงการสถาบันฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Academy)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
40
โครงการพัฒนากำลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคเหนือ)
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
41
โครงการพัฒนากำลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคใต้)
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
42
โครงการพัฒนากำลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคกลาง)
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
43
โครงการพัฒนากำลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคอีสาน)
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
44
จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
-
45
จ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรม Executive Sharing Session และการประชุมคณะกรรมการกำกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2563
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
46
ซื้อวัสดุห้องน้ำ
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
47
จ้างจัดพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับเผยแพร่บทบาทหน้าที่ ภารกิจของ สพธอ.
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
48
โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
ไม่พบข้อมูล