TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000) Documents

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000)

รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด จำนวนรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 172 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 124 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 43 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 5 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มารับเอกสาร
ผู้มายื่นเอกสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญ
25
เช่าพื้นที่สำนักงานพร้อมบริการในอาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 15
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
26
จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของสำนักงาน
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
27
จ้างขนย้ายระบบสารสนเทศพร้อมติดตั้ง
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
28
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนด้านการตรวจประเมินและรับรอง
วิธีคัดเลือก
-
-
-
-
-
29
เช่าพื้นที่สำนักงานพร้อมบริการในอาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 20-22
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
30
จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
31
จ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
32
จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
33
จ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบคลาวด์
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
34
จ้างเหมาจัดฝึกอบรมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น Agile Organization
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
35
จ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสารสนเทศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
36
โครงการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
วิธีจ้างที่ปรึกษา (ประกาศเชิญชวน)
-
-
ไม่พบข้อมูล