TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000) Documents

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000)

รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด จำนวนรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 172 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 124 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 43 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 5 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มารับเอกสาร
ผู้มายื่นเอกสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญ
49
โครงการจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นเกี่ยวกับ e-Transactions, e-Commerce
วิธีจ้างที่ปรึกษา (คัดเลือก)
-
-
-
-
-
50
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นระยะที่ 4
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
51
โครงการจัดทำ Platform ผู้ให้บริการพร้อมสนับสนุนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC
วิธีคัดเลือก
-
-
-
-
-
52
จ้างเหมาบริการระบบงานจ่ายเงินเดือน (Payroll Outsourcing)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
53
ซื้อวัสดุสำนักงาน
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
54
โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
วิธีจ้างที่ปรึกษา (คัดเลือก)
-
-
-
-
-
55
โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีจ้างที่ปรึกษา (ประกาศเชิญชวน)
-
-
-
-
56
จ้างสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ภายใต้แผนงานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
57
จ้างสนับสนุนโครงการพัฒนากําลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการทําธุรกรรมออนไลน์
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
58
ซื้อสิทธิ์การใช้งานสำหรับเครื่องมือ Social Listening
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
59
โครงการศึกษา Digital Service and Standard landscape ของประเทศไทย
วิธีจ้างที่ปรึกษา (คัดเลือก)
-
-
-
-
-
60
โครงการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ Cross-border e-commerce
วิธีจ้างที่ปรึกษา (คัดเลือก)
-
-
-
-
-
ไม่พบข้อมูล