the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 08.12.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 5974

ETDA เปิดตัว Mobile App 1212 OCC รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล


ETDA เปิดตัว Mobile App 1212 OCC รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

ต่อยอดจากการโทร. มุ่งสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบ ติดต่อสะดวก ใช้งานได้ง่าย บริการทันใจ พร้อมผนึกหลายองค์กรเดินหน้าร่วมแก้ปัญหาให้ผู้บริโภค

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดเต็ม เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ล่าสุดเปิดแอปพลิเคชัน 1212 OCC : Online Compliant Center ต่อยอดจากการโทร. มุ่งสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบ พร้อมผนึกหลายองค์กรเดินหน้าร่วมแก้ปัญหาให้ผู้บริโภค เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา 

  

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เผยว่า การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่เพียงแต่เฉพาะในมิติของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น ยังรวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ขณะเดียวกัน ETDA ก็มุ่งส่งเสริมด้านต่าง ๆ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำธุรกรรมออนไลน์ โดยดูแลป้องกันปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทางที่ผิด ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพในการใช้งานและส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมให้ประชาชนมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริง

จากความเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดียที่ติดอันดับต้น ๆ ทั้งการใช้ไลน์ เฟซบุ๊ก สอดคล้องกับผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 ที่ ETDA ได้ทำการสำรวจและพบว่า จำนวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวม ทั้งผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 6.4 ชั่วโมงต่อวัน อีกทั้ง สมาร์ตโฟนยังคงเป็นอุปกรณ์หลักที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในการเชื่อมต่อ โดยมีจำนวนผู้ใช้งานมากถึง 85.5% และมีจำนวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ที่มีจำนวนผู้ใช้งาน 82.1% และมีจำนวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.7 ชั่วโมงต่อวัน

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมมีโอกาสเกิดปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีอย่างปฏิเสธไม่ได้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ETDA เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย จึงได้จัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC  หรือ Online Complaint Center เปิดช่องทาง โทรศัพท์สายด่วน 1212  และอีเมล 1212@mict.go.th ในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ที่ครอบคลุมทั้งปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ รวมถึงปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยจะเป็น Single Contact Point ในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสจากประชาชน โดย ETDA มีความพร้อมที่จะคัดกรองและประสานเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างตรงกับขอบเขตการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ถือเป็นมิติทางสังคมที่ประชาชนช่วยสอดส่องและสะท้อนปัญหาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดการปัญหาและนำไปสู่การป้องกันปัญหาการใช้เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอันเป็นรากฐานในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ

“ETDA ได้พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมจากโทรศัพท์สายด่วน 1212  และอีเมล 1212@mict.go.th เพื่อบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบและตอบสนองไลฟ์สไตล์ประชาชนในยุคดิจิทัลที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้นทุกวัน ซึ่ง 1212 OCC Application จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งการแจ้งเรื่องร้องเรียน การติดตามเรื่องร้องเรียน รวมถึงการติดตามข่าวสารและบทความเตือนภัยต่าง ๆ ได้ในที่เดียว” สุรางคณา กล่าว

ที่ผ่านมา ETDA ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC  ระหว่าง กระทรวงไอซีที (ในขณะนั้น) และอีก 4 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ถือเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน และประสานความร่วมมือระหว่างกันในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยบริการประชาชนในรูปแบบ Single Contact Point

 

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA เผยสถิติที่น่าสนใจว่า ในช่วง 4 เดือนแรกหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลง (กรกฎาคม–ตุลาคม 2559) พบการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1212 OCC และ อีเมล 1212@mict.go.th จำนวน 6,210 เรื่อง ซึ่งมากกว่าจำนวนเรื่องร้องเรียนตลอดปี 2558 ที่มีจำนวนเพียง 2,524 เรื่อง และเมื่อเทียบกับจำนวนเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนตุลาคม 2559 พบว่า มีจำนวนสูงถึง 8,331 เรื่อง เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 3.5 เท่า โดยหลังจากรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้ว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC จะทำการคัดกรอง รวบรวมหลักฐาน และประสานส่งต่อหน่วยงานความร่วมมือ เพื่อบูรณาการการทำงานและแก้ไขปัญหาตามขอบเขตภารกิจของแต่ละหน่วยงาน อาทิ ในช่วง 4 เดือนดังกล่าว ทางศูนย์ฯ ประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไปยัง กองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 1,496 เรื่อง และในกรณีการปิดตัวของเว็บดีล Ensogo มีผู้ร้องเรียนผ่าน 1212 OCC จำนวน 409 เรื่อง ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ประสานและรวบรวมหลักฐาน ตลอดจนส่งต่อเรื่องไปยัง สคบ. จำนวน 241 เรื่อง เป็นต้น

“ทั้งนี้ การเริ่มต้นใช้งานแอป 1212 OCC ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่พร้อมบริการประชาชนด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงลงทะเบียนยืนยันตัวตนและล็อกอินเข้าใช้งาน เมื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับเลขที่ร้องเรียน หรือ Issue ID เพื่อใช้ในการติดตามเรื่อง โดยระบบของแอปพลิเคชันจะเชื่อมโยงข้อมูลการร้องเรียนเข้ากับระบบรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ฯ โดยตรง อีกทั้งยังสามารถถ่ายภาพประกอบ หรือแนบไฟล์ภาพ ส่งภายในแอปฯ ได้เลย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ได้มากที่สุด และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและประสานกลับมาหาผู้ส่งเรื่อง รวมถึงคัดกรองและส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป” ดร.รัฐศาสตร์ กล่าว

สำหรับแอปพลิเคชัน 1212 OCC นี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store (ระบบ
แอนดรอยด์) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า 1212OCC ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วน App Store (ระบบไอโอเอส) จะพร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดได้เร็ว ๆ นี้ รวมถึงการเปิดให้ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 1212 OCC ภายในเดือนมกราคม 2560 นี้