the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 15.11.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 29.05.2020 | อ่าน 1967

ETDA เสริมความรู้เข้มข้นด้านวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลให้เจ้าพนักงานภาครัฐ


จัดอบรมหลักสูตร Advanced Computer Forensic Investigation ยกระดับมืออาชีพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมหลักสูตร Advanced Computer Forensic Investigation (การตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ขั้นสูง) ให้แก่เจ้าพนักงานด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นการวิเคราะห์หลักฐานเชิงลึกที่มีความซับซ้อนต่าง ๆ เช่น Advanced Windows Forensics, Memory and Virtual Memory Analysis,  Internet Activity and Cloud App Analysis, Computer Intrusion Analysis เป็นต้น ตลอดจนการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ที่ได้จำลองขึ้น (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับ Corporate Forensic Investigation และ Malware Infection เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 และ 13 พฤศจิกายน 2560 รวม 6 วัน โดยแบ่งเป็นการเรียนและการฝึกทักษะ จำนวน 4 วัน และการฝึกสถานการณ์ที่ได้จำลองขึ้น (Scenario) จำนวน 2 วัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับทักษะด้านวิชาชีพให้แก่เจ้าพนักงานด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลแล้ว ยังช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาทักษะต่อไปด้วย