the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 31.01.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.04.2020 | อ่าน 1523

ETDA จับมือ ธพส. ตั้งเป้าดูแลระบบให้หน่วยงานในศูนย์ราชการเฟสถัดไป


เซ็น MoU ร่วมยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ แชร์การจัดการ e-Document สอดคล้อง กม.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) และการจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา    

การลงนาม MoU อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันสร้างความตระหนักด้านการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกรรมด้านต่าง ๆ และร่วมกันส่งเสริมการใช้มาตรฐานที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในองค์กรและในกลุ่มธุรกิจ ซึงจะทำให้ ธพส. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ลงทุนก่อสร้างอาคารและบริหารโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล มีความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้มาตรฐานที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศในองค์กร และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง มีมาตรฐานเชื่อถือได้

  

ขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ อาทิ

  • ร่วมกันสร้างความตระหนักด้านการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ โดยการให้ความรู้และบ่มเพาะให้เกิดวัฒนธรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงจากความสูญเสียจากภัยคุกคามไซเบอร์
  • ร่วมกันส่งเสริมการใช้มาตรฐานที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในองค์กร เช่น มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์
  • ร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคง และเสถียรภาพของประเทศ และส่งเสริมการตั้ง Sector-based CERT
  • ร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับความพร้อมของบุคลากรของประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น
  • ร่วมกันแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ธพส. มีความรู้ความเข้ำใจได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดได้เองในอนาคต

ความร่วมมือครั้งนี้ ยังจะเป็นการต่อยอดไปสู่ความร่วมมือในอนาคต เช่น ความร่วมมือในการในดูแลความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานที่จะสนใจเข้ามาใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ ในโซนถัดไป ร่วมทั้งการก่อสร้าง Cybersecurity Park ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ ECC

 

"ธพส. จะให้ ETDA ดู Cybersecurity แล้วจะเป็นพาร์ตเนอร์กันในการดูแลระบบให้แก่หน่วยงานที่จะมาอยู่ศูนย์ราชการฯ ในเฟสถัดไป ทาง ETDA ก็ชวน ธพส. เป็นพาร์ตเนอร์ ทำ Infrastructure ของ Cybersecurity Park ใน EEC" สุรางคณา กล่าวทิ้งท้าย