the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 24.11.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 02.06.2020 | อ่าน 3672

ETDA จับมือหลายภาคส่วน เพิ่มกำลังคนไซเบอร์ ตั้งเป้า 12,000 คนภายในปี 64


พร้อมจัด Cyber SEA Game 2017 จุดประกายคนอาเซียนรุ่นใหม่ พัฒนาทักษะและสร้างผลงานด้าน Cybersecurity

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดพิธีแถลงผลสำเร็จโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะ 3 ปี และพีธีเปิดการแข่งขัน Cyber SEA Game 2017 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

 

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ ETDA ประธานในทั้ง 3 พิธีกล่าวว่า ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สิ่งตามมาด้วยคือภัยคุกคามไซเบอร์นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น ในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาคน กระบวน และเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาคนถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะภัยคุกคามไซเบอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ทำงานรับมือภัยคุกคามต้องมีใจรักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

แผนพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ

โจทย์สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีกำลังคนเพียงพอที่จะปกป้ององค์กรและประชาชนจากภัยคุกคามไซเบอร์ จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาบุคคลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยได้จัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ครอบคลุมถึงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทย โดยตั้งเป้าหมายไว้ 12,000 คน ภายในปี 2564

“ปัจจุบันงานด้าน Cybersecurity มีอยู่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตำแหน่งในตลาดงานภายในประเทศ ซึ่งจำนวนนี้จะเพิ่มเป็น 3 เท่าภายในปี 2564 สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก ทั้งนี้ เบื้องต้นในปี 2561 จะต้องอบรมให้ครบจำนวน 1,000 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเน้นในกลุ่มที่มีพื้นฐานด้านนี้บ้างแล้วก่อน” ดร.ชัยชนะ กล่าว

สำหรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะ 3 ปี ได้ใช้แนวทาง 3 ประสาน คือ1. อุปสงค์ 2. อุปทาน และ 3. ค่าตอบแทนพิเศษและใบรับรอง เรียกว่าโมเดล Cybersecurity Capacity-Building Ecosystem ในการพัฒนาบุคลากรโดยสร้างแรงจูงใจจากค่าตอบแทนพิเศษที่จะได้รับเพิ่มจากการมีใบรับรองต่าง ๆ ในแต่ละบุคคล ซึ่งการพัฒนาโมเดลนี้ในช่วงเริ่มต้นอาจจะสร้างบุคลากรได้จำนวนจำกัด แต่ในระยะยาว จะทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาด ทำให้การพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีความยั่งยืน

 

MoU ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

งานครั้งนี้ ยังได้ประกาศความร่วมมือกับ 6 มหาวิทยาลัย โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อร่วมมือด้านวิชาการและการจัดทำหลักสูตรอบรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องท้าทายของทุกประเทศ เพราะธุรกรรมออนไลน์เกี่ยวข้องกับการทำงานและการใช้ชีวิตของคนเราในทุกวันนี้ ซึ่งเกิดความเสียหายมหาศาลจากอาชญากรรมไซเบอร์ มีตัวเลขประมาณการจาก Forbes ว่า การจ้างงานทั่วโลกในด้าน Cybersecurity จะทะยานถึง 3.5 ล้านตำแหน่งงาน ในปี 2564 ขณะที่ Gartner ระบุว่า เมื่อปี 2559 ทั่วโลกมีการใช้จ่ายด้านนี้ทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์และบริการสูงถึงกว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์

อาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ตลาดมีความต้องการสูง ประกอบด้วย 7 สมรรถนะ ได้แก่ การพัฒนาและออกแบบระบบ, การดูแลระบบ, การบริหารและผู้ตรวจสอบระบบ, การรับมือภัยคุกคาม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเก็บพยานหลักฐาน และการดำเนินการสืบสวนสอบสวน

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามโครงการความร่วมมือ ได้วางเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการศึกษา ได้แก่ อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัย โดยการฝึกอบรม ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิชาการ สถาบันใบรับรองในประเทศ และสถาบันใบรับรองต่างประเทศ ด้านสายอาชีพ ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และออนไลน์ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

สำหรับระยะเวลาการอบรมอยู่ที่ 1-3 ปี ตามระดับของหลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรปริญญาตรี โดยหลักสูตรอบรมที่มุ่งเน้น คือ Secure Software Engineering, System Administration, Systems Development, Enterprise Network Defense (END) Analysis เป็นต้น ส่วนหลักสูตรออนไลน์ จะเป็น O2O (Online to Offline) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงหลักสูตรอย่างเท่าเทียม

 

10 ประเทศอาเซียน ร่วมแข่ง Cyber SEA Games 2017

นอกจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ความร่วมมือระหว่างประเทศก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กัน กลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่นได้มีการหารือและพยายามสร้างความร่วมมือด้านมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาโดยตลอด

ในปีนี้ ETDA ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Cyber SEA Game 2017 ขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่งจัดพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ด้วย นับเป็นอีกความร่วมมือสำคัญยิ่งระหว่างอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น โดยทางประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนหลักในด้านต่าง ๆ

สำหรับการแข่งขันนั้นอยู่ในรูปแบบ CTF หรือ Capture the Flag โดยผู้เข้าแข่งขันเป็นตัวแทนจาก 10 ประเทศอาเซียน ประเทศละ 4 คน แต่ละทีมต้องแข่งกันตอบโจทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และตัดสินผู้ชนะจากทีมที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดภายในเวลาที่กำหนด ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับสากลในงาน SECCON 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ตามมาด้วยประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ได้อันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ส่วนทีมจากประเทศไทย คว้าอันดับที่ 4 ซึ่งทีมอินโดนีเซีย จะได้ไปเข้าร่วมการแข่งขัน SECCON 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

 

Cyber SEA Game 2017 นอกจากจะเป็นการเฟ้นหาสุดยอดทีม Cybersecurity ระดับอาเซียน และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รู้จักและพัฒนาทักษะ Cybersecurity ยังช่วยเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ของประเทศอีกทาง โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันเห็นถึงศักยภาพของตนเอง และจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างผลงานด้าน Cybersecurity ให้กับประเทศได้ต่อไป