email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 17.06.2020 (3 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 3654

Digital Service Sandbox


แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (รอบแรกปิดรับสมัครแล้ว ผู้สนใจให้รอติดตามการรับสมัครรอบที่ 2 ต่อไป และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ)

Digital Service Sandbox คือ แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมทดสอบ อาทิ ผู้ให้บริการหรือผู้ที่ประสงค์จะให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ดำเนินงานหรือประสงค์จะดำเนินงานด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี สามารถเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมหรือบริการของตนก่อนการให้บริการจริงภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จำกัด เพื่อให้สามารถรองรับ Business Model ใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของ Digital Service Sandbox

มีกรอบการทดสอบใน Digital Service Sandbox ที่ชัดเจนเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมและบริการ

ลักษณะของนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Trick จำง่าย ๆ 1+2)

1. เป็นบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

•  สามารถพัฒนาเป็น Infrastructures หรือ Standard กลาง หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือบริการทั้งรัฐและเอกชน

•  ไม่มีกฎระเบียบรองรับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ หรือการยอมรับในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชนหรือผู้บริโภค

•  มีความเสี่ยงที่จะขัดกับกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ออกโดย คธอ. หรือ สพธอ.

+

2. มีการนำ Innovation หรือ Technology มาใช้ ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีการนำมาใช้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือแตกต่างจากบริการที่มีอยู่แล้วในประเทศ แต่ยังให้บริการในวงจำกัด หรือเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดภาระที่มีอยู่เดิม

รอบ จำนวน และประเภทหรือขอบเขตของนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการเข้าร่วมทดสอบสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จะกำหนดรอบและจำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบ  ตลอดจนประเภทหรือขอบเขตของนวัตกรรมหรือบริการที่จะเปิดให้เข้าร่วมทดสอบในแต่ละรอบ 

โดยในรอบที่ 1 นี้ จะเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 (ปิดรับสมัครเวลา 18.00 น.) จำนวน 4 ราย ซึ่งประเภทของนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดทดสอบ มีดังนี้

 นวัตกรรมหรือบริการเพื่อรองรับการจัดทำหนังสือหรือเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Solution)

 นวัตกรรมหรือบริการระบบการจัดการเพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Solution)

 นวัตกรรมหรือบริการระบบการจัดการเพื่อรองรับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID Solution)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมทดสอบ

 เป็นนิติบุคคล (หน่วยงานของรัฐ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นที่ สพธอ.กำหนด)

 มีทรัพยากรด้านเงินทุน + ระบบงาน + บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ≥ 2 ปีนับแต่วันยื่นคำขอ 

 ไม่เคยถูกสั่งห้ามประกอบธุรกิจบริการทั้งหมด / บางส่วนเป็นการชั่วคราว หรือไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 กรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของนิติบุคคล มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศฯ กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าร่วมทดสอบ

ขั้นตอนการเข้าร่วมทดสอบ

ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox ได้จาก ประกาศ สพธอ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะครอบคลุมการดำเนินงานในขั้นตอนก่อนเข้าร่วมทดสอบ ระหว่างเข้าร่วมทดสอบ และออกจากทดสอบ ดังนี้

ก่อนเข้าร่วมทดสอบ (ขั้นตอนที่ 1-5)

1.  ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมทดสอบ โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่ง สพธอ. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบ หากนวัตกรรมหรือบริการดังกล่าวอยู่ในขอบข่ายการเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox ทั้งนี้ สพธอ. อาจเชิญผู้สมัครให้ข้อมูลเป็นการเพิ่มเติม

2. ผู้สมัครยื่นคำขอเข้าร่วมทดสอบ และแนบเอกสารประกอบตามที่ประกาศกำหนด หาก สพธอ. พิจารณาเห็นว่า นวัตกรรมหรือบริการของผู้สมัครอยู่ในขอบข่ายการเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox และได้แจ้งผลให้ผู้สมัครทราบแล้ว ผ่านช่องทาง e-mail :  etdasandbox@etda.or.th ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา หากพ้นกำหนด สพธอ. จะยุติการพิจารณาเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox ของผู้สมัคร

3. ผู้สมัครเข้าเสนอแผนการทดสอบต่อ สพธอ. อาทิ กระบวนการ ขั้นตอน เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จในการทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และแผนรองรับการออกจาก Digital Service Sandbox ทั้งกรณีสำเร็จ และไม่สำเร็จ โดย สพธอ. สามารถพิจารณาขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้

4. สพธอ. จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคำขอและเอกสารประกอบครบถ้วน ผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ หากเป็นกรณีที่สำนักงานเห็นชอบให้เข้าร่วมทดสอบ สพธอ. จะแจ้งกำหนดการเข้าร่วมการทดสอบตามรอบการทดสอบที่ สพธอ. กำหนด และหากผู้สมัครมีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมทดสอบตามกำหนดการดังกล่าวได้ สามารถแจ้ง สพธอ. เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าร่วมทดสอบใหม่ ภายใน 5 วันนับแต่ได้รับแจ้งผล

5. ผู้สมัครและ สพธอ. ลงนามในข้อตกลงเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลตามข้อ 4

ระหว่างเข้าร่วมทดสอบ (ขั้นตอนที่ 6)

1. การดำเนินการในระหว่างเข้าร่วมทดสอบของผู้เข้าร่วมการทดสอบ เช่น

 มีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการดำเนินการ

 มีกระบวนการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามขอบเขตในการทดสอบ

 มีกระบวนการติดตามความคืบหน้าในการทดสอบ ผลการทดสอบ รวมถึง Transaction Log ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย ตลอดจนตัวชี้วัดความสำเร็จในการทดสอบ ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่พบระหว่างทดสอบ และข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ

 มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ (IT Risk / Cyber Risk / Data Protection / อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) รวมถึงมาตรการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

 ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 จัดทำรายงานให้สำนักงานทราบตามรูปแบบ และระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน

2.  สามารถขอขยายระยะเวลาการทดสอบได้ โดยยื่นคำขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนถึงวันครบกำหนด

3.  สามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ โดยผู้เข้าร่วมทดสอบจะยังดำเนินการไม่ได้จนกว่า สพธอ. จะออกประกาศ หรือคำสั่งเป็นการเฉพาะ

ออกจากทดสอบ (ขั้นตอนที่ 7)

1. การออกจากทดสอบ มี 4 กรณีดังต่อไปนี้

1) กรณีประสบความสำเร็จ

o ประสบความสำเร็จทั้งหมด โดยผลการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด

o ประสบความสำเร็จบางส่วน ผลการทดสอบยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด แต่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ โดยการปรับปรุงแก้ไขนี้จะให้อยู่ในความดูแลของ สพธอ. อย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลา และให้บริการภายใต้ขอบเขตที่ สพธอ. กำหนด

2) กรณีไม่ประสบความสำเร็จ โดยผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด และไม่สามารถปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จดังกล่าวได้

3) กรณีที่ผู้เข้าร่วมทดสอบแจ้งความประสงค์จะออกจากการทดสอบ

4) กรณีที่ สพธอ. ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบออกจากการทดสอบ เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

o พบ หรือได้รับข้อร้องเรียน ข้อบกพร่องจากการบริการ กระบวนการดำเนินงาน หรือระบบเทคโนโลยี และไม่สามารถแก้ไขได้

o ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับ สพธอ. ซึ่ง สพธอ. ได้แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่ผู้เข้าร่วมทดสอบไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากเป็นกรณีร้ายแรงหรือกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญ สพธอ. ให้ออกได้ทันที

2. ผลของการทดสอบ มี 2 กรณี

 กรณีผลของการทดสอบสำเร็จ และ สพธอ. ให้การรับรองผลการทดสอบดังกล่าวแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบดำเนินการตามแผนรองรับการออกจาก Digital Service Sandbox

 กรณีผลของการทดสอบไม่ประสบความสำเร็จ ให้หยุดการนำเสนอและการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใหม่และรายเดิม พร้อมแจ้งให้ผู้ใช้บริการและสมาชิกทราบก่อนที่จะยุติการให้บริการ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการออก Digital Service Sandbox รวมถึงรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ สพธอ. ทราบ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยุติการทดสอบ

3.  สามารถยื่นขอทบทวนผลการพิจารณา หากผู้เข้าร่วมทดสอบไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของ สพธอ. สามารถยื่นขอทบทวนผลการพิจารณาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ สพธอ. แจ้งว่าการทดสอบประสบความสำเร็จบางส่วน หรือไม่ประสบความสำเร็จ 

4.  จัดทำรายงานผลการให้บริการเพื่อติดตามความก้าวหน้า หลังจากที่ออกจาก Digital Service Sandbox ไปแล้วตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ สพธอ. กำหนด