email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 18.12.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 13.08.2020 | อ่าน 3273

ETDA ร่วมเซ็น MoU เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลดสำเนาเอกสารราชการ


ETDA ร่วมเซ็น MoU เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลดสำเนาเอกสารราชการ

“วิษณุ” รองนายกฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน รับ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และนโยบายรัฐบาลที่ให้หน่วยงานของรัฐอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนและประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากทางราชการ

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดยมี สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

การจัดพิธีลงนามครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา รวมทั้ง นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานของรัฐอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนและประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการจากทางราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการศึกษาแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ข้อที่ 16 ที่ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาปรับปรุงแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน

การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯ ครั้งนี้ จึงถือเป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในการขออนุญาตของทางราชการ สามารถลดการบันทึกข้อมูลเรื่องเดียวกัน หรือการขอเอกสารซ้ำซ้อน โดยการดำเนินงานจะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

  • ระยะที่ 1 (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559) เป็นการเริ่มต้นเชื่อมโยงข้อมูลสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่ต้องยื่นสำเนาในการยื่นคำขอ ได้แก่ หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน และหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ระยะที่ 2 จะขยายผลในภาพรวมของระบบราชการโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องยื่นสำเนาในการยื่นคำขอที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานดังกล่าว โดยทุกฝ่ายตกลงร่วมมือกันดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

Tags: e-Document BOI DBD EGA