the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 03.11.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.06.2020 | อ่าน 2129

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสำรวจ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสำรวจ

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีกรุณาติดต่อขอรับรางวัลภายในวันจันทร์ที่ 16  พฤศจิกายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

2. ผู้โชคดีส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาที่montakan@joyfulness.asiaพร้อมแจ้งของรางวัลที่ได้รับและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล

3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รายชื่อผู้โชคดีมีดังนี้

1. บัตรกำนัล Central มูลค่า 10,000 บ. จำนวน 1 รางวัล

1. ณรงค์ ศรียงยศ

 

2. บัตรกำนัล Central มูลค่า 1,500 จำนวน 10 รางวัล

1. มธุรา รัตนวิมล

2. ทิตย์สิงหา ภวสถาพร

3. ลินดา ศักดิอมรกุล

4. บุษยารัตน์ อัครเกษมสิทธิ์

5. ไมตรี เนตรมหากุล

6. สถิตย์ บุญมา

7. กฤตยา สิริแสงทักษิณ

8. ณฐกร วรพล ศิลปาภิสันทน์

9. ดนุชธเนศ ฉิมพาลี

10. วีณา วีระมาน

 

3. บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 500 บ. จำนวน 30 รางวัล

1. อธิปัตย์ สัตถาผล

2. สุริยา สุริยะฉัตร

3. ปวิตรา ฤกษ์งาม

4. ภาวิณี สารเสวก

5. เปรมประชา ดีเมลโล

6. ลำนำ จันต๊ะ

7. สวัสดิ์ พรหมอินทร์

8. หาษบูเลาะ สาแม

9. ศรัณยา พริกบุญจันทร์

10. คำแพง จันส่อง

11. มัลลิกา คล้ายสมบูรณ์

12.วิธาน สุขวาณิชวิชัย

13. ชุมพล ชาลี

14. อายุธ กลางรัก

15. ปารดา สุขเพสน์

16. อมฤทธิ์ วีรชัยภักดี

17.ประกิต กาญจนาโกวิทย์

18. สุรวิชศ์ กิจเจริญศักดิ์กุล

19. สมนึก ทรงทอง

20. สุพรรษา มหายศ

21. เอกชัย เปียน้อย

22. อัมรินทร์ อินทะรน

23.กิ่งกาญจน์ ภู่สาร

24.โสฬส เสรีพุกกะณะ

25. พัชร์พล ตั้งประจักษ์ภักดี

26.กิตติ์รวี ธีราพรหมเพชร์

27. มยุรี กันทรดุษฎี

28. ณัฐพงศ์ แซ่หู

29. เกรียงกมล ธเนศอนันต์สาร

30. โยธิน อุรุวงศ์วณิช

 

4. บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บ. จำนวน 100 รางวัล

1. พนิตตา อิงครัตน์

2. กมลมาลย์ ศิริพูนสวัสดิ์

3. กฤศญภณ สุมะนังกุล

4. กฤษภาส ศรีทองพนาบูลย์

5. กษิรา ฮูกระโทก

6. กัญฬ์ณพัชร์ สุระพิพิธ

7. เกตุนันดา จงสุวรรณ

8. เกียรติชัย สุธารทิพย์

9. ชูศักดิ์ วิริยแสงธรรม

10. จารุวรรณ ศรมีทอง

11. จิรวัชร เหลืองเจริญนุกูล

12. จิรวัฒน์ ถิระภัทรา

13. จิรวัฒน์ รวมสุข

14. ชฎาทิพย์ สุวัฒน์ศิริพล

15. ชริญญา ตะยาภิวัฒนา

16. ชิษณุ์ชัย เพ็ชรไชยวัฒน์

17. ไชยา สาลาด

18. ซูไลมาน กูตัยบี

19. ฐาปณัฐ จันทร์หงษ์

20. ฐิติชญาน์ เปลื้องประเสริฐ

21. ณัช เมธีนิธิกร

22. ณัฐนันท์ สมพรสุขสวัสดิ์

23. ณัฐวุฒิ มะเทวิน

24. ดรุษกร นิรปัทว์

25. ดาริญรัชต์ หิรัญอธินันท์

26. ดาวนภา มาสว่างไพโรจน์

27. เด่นชัย กวยทอง

28. ทวีศักดิ์ ไชยวังราช

29. ทัศนีย์ เจริญพาณิช

30. ธนากร ธนวัฒน์

31. ธนิศ ลิ้มประภาศรี

32. ธิฆัมพร ตันติศุภเลิศ

33. ธิติมาศ วินัยรักษ์

34. สรวงพัชร ชุ่มวิจิตร

35. สิริลักษณ์ ตาละลักษมณ์

36. นริสา นวมจิตต์

37. พิมพวรัดา ไขแสง

38. สุมลี สมหนองหาร

39. อินทิรา พริ้วปิม

40. ยุทธนา บุบผาวิพันธ์

41. กลยุทธ ธีรพงษ์ราชสีมา

42. ไกรสร ระรื่ย

43. จุมพล จันทราพร

44. ชาญวิทย์ ทองศรี

45. ณธรา เกียรติยาจารย์

46. เดชาธร สกลประกายกิจ

47. ปรัชญา พุทธิวรพงศ์

48. ศักร์ศรัณณ์ หลานจีนา

49. บุญฤทธิ์ ตั้งบวรไพศาล

50. ปณิชา จำรัส

51. ปภาดา อมรนุรัตน์กุล

52. ปริญดา ศรียาภัย

53. ปัณณวิชญ์ เดชสิทธิ์ชนาพร

54. เปี่ยมวรา เสมาชัย

55. พลภัทร ชมภูเทพ

56. พัทธนันท์ สนธิโพธิ์

57. พินันทา สกุลจตุพร

58. พิมพ์พัณธุ์ หาญศรีสกุล

59. พีร์ ทองชั้น

60. ไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย

61. ภควัตต์ กฤษดาธิการ

62. ดารารัตน์ รัตนนิล

63. มนตรี แช่มชูกลิ่น

64. มรุต บุตรสงค์

65. ยศวัฒน์ พิริยปรีดานนท์

66. ยุวดี เซี่ยงว่อง

67. รณยศ ตันติถาวรวัช

68. รัตน์ติกร เชื้อบุญมี

69. รุ่งโรจน์ ไกรศรีสิริกุล

70. รุ่งศักดิ์ บุณเทาว์

71. ลลิดา ปรีชาสนองกิจ

72. วราภรณ์ สีดาสน์

73. วารินทร์ งามการุญ

74. วินะดา ทรายคำ

75. วิมลรักษ์ บุญรอดรักษ์

76. วิมลศรี ขจรศักดิพันธ์

77. วิไลพร ผลคำมา

78. ศราวุฒ สมบุญ

79. ศศิพงศ์ พิทักษ์บุรี

80. ศิริทิพย์ ไทรบุญจันทร์

81. ศิริพงษ์ เขื่อนเมือง

82. ศิวะภรภัทร ชุมชวลิต

83. สกุล เกษโกศล

84. สมภพ จันทนวรานนท์

85. สมภพ อติพรมงคล

86. สรวิชญ์ วชิรวิชศ์ภาคิน

87. สวัสดิ์ บุญทิพย์พาเลิศ

88. สิริทิพย์ ชนะโชคสมบัติ

89. สิริปรียา สนใจ

90. สุภาวดี ไชยแก้วเมร์

91. สุมณี เอี่ยมพิษณุวงศ์

92. สุรกิต อังศุภานิช

93. สุฤทัย ทรงศิริเดช

94. อดิสักดิ์ ขันเหลา

95. อัญจนา มัคค์

96. อัญชลี ด่านสุวรรณกร

97. อัตถกรกฤต กุลชนะพุฒิ

98. อาคม คำมาก

99. อาทิตย์ พบพวก

100. เบญญาภา ธัญน้อม