email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 01.02.2019 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 2605

ETDA ต่อยอดขับเคลื่อนเสริมพลังอีคอมเมิร์ซทั้งภาคนักศึกษาและประชาชน


ลงนาม MoU ขยาย Young Talent Platform สร้าง Workforce ด้าน e-Commerce รองรับอนาคต พร้อมหนุนคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์เชิงรุก ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า จากการเปิดตัว “Young Talent Platform” และ e-Commerce Park โดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้น ETDA ยังมุ่งหวังขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น นำมาสู่การลงนามในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีปรัชญาในการสร้างคนที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี เพื่อป้อนเข้าสู่โลกการทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการเจ้าของกิจการต่างต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย โดยการที่ มทร.พระนคร มีเครือข่ายและนักศึกษาอยู่ทั่วประเทศนั้น จะช่วยให้การพัฒนาและสร้างกำลังคน (Workforce) ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกรรมออนไลน์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ อย่างครบวงจร รวมทั้งอำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจในการรวมตัวของผู้ประกอบการในการติดต่อค้าขายระหว่างกันด้วย

กรอบความร่วมมือนั้นจะเน้นการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดบุคลากร (Workforce) ที่มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Enterprise โดยการจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการทำอีคอมเมิร์ซ จัดหาและสนับสนุนทรัพยากร อาทิ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร. พระนคร กล่าวว่า มทร.พระนคร มีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ บุคลากร คณาจารย์ และทีมนักศึกษาที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ การอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านอีคอมเมิร์ซแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ธุรกิจให้สามารถใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างครบวงจร ในความร่วมมือครั้งนี้ ยังเป็นการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหรือบทบาทหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยด้วย

 

ขณะเดียวกันในภาคของความร่วมมือ ETDA ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และการรับมือกับสถานการณ์ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ ยังส่งเสริมยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกลไกทางดิจิทัลร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม และ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้ลงนาม

ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเดียวกันที่จะพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ (Online Consumer Protection) อย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ด้านพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสองหน่วยงานก็มีความมุ่งมั่นในการทำงานเชิงรุกหลายมิติ    โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้ความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือนั้นเน้นใน 4 เรื่อง ได้แก่

1. พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection)  ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ต่างฝ่ายต่างใช้ข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค

2. พัฒนาเครื่องมือ ระบบหรือกลไกทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ Big Data เพื่อยกระดับกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection)

3. แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection) และ

4. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

 

 

อ่านข่าวภาษาอังกฤษ โดยกดที่ปุ่ม EN มุมขวาบน (Push the EN button on the upper right to read English News)