the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 12.07.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.04.2020 | อ่าน 3869
ETDA แชร์ความรู้สู่ จนท.บ้านธัญญหญิง อีกหนทางช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง

ETDA แชร์ความรู้สู่ จนท.บ้านธัญญหญิง อีกหนทางช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง


ปูพื้นความรู้การทำอีคอมเมิร์ซและการใช้ไอทีอย่างมั่นคงปลอดภัยให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี พร้อมมอบเงินบริจาคจากกิจกรรม ETDA Give & Share ครั้งที่ 1

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เพื่อการใช้งานอย่างมีประโยชน์และมั่นคงปลอดภัยให้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี (บ้านธัญญหญิง) โดยเน้นปูพื้นฐานเรื่องการทำอีคอมเมิร์ซและการถ่ายภาพเพื่อทำการตลาดออนไลน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองฯ เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขายสินค้าฝีมือของหญิงไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองฯ

 

 

นอกจากนั้น ยังได้บริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับหญิงไร้ที่พึ่งและเงินที่ได้จากการทำกิจกรรม ETDA Give & Share ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 (ดูที่ https://www.etda.or.th/content/etda-give-share.html) และเงินสมทบเพิ่มเติมภายหลังกิจกรรม รวมจำนวน 20,500 บาท แก่สถานคุ้มครองฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

 

ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าอันเป็นอีกหนทางหนึ่งเพื่อช่วยเหลือหญิงไร้ที่พึ่ง สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/ThanyaburiHomeForFemale/

 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ทั้งเรื่องปัจจัย 4 อาหาร ที่พัก เครื่องใช้ที่จำเป็น การรักษาโดยเจ้าหน้าที่พยาบาล แพทย์ทางจิตเวชและโรคผิวหนัง จัดทำทะเบียนประวัติ ติดต่อญาติ ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ นำผู้ที่อยู่ในการดูแลไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมบุตร จัดกิจกรรมบำบัดผ่อนคลายความตึงเครียด (เนื่องจากผู้ที่อยู่ความดูแลมีอาการทางจิตประสาท) เช่น งานหัตถกรรม ตัดเย็บ จักสาน เสริมสวย นวด และการเกษตร รวมทั้งยังมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคได้ที่ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธนบุรี 7 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร. 0 2577 1148