email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 26.08.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 05.08.2020 | อ่าน 2145

มข. และ ETDA รุกเก็บสัญญา กยศ. แบบอิเล็กทรอนิกส์


        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดเก็บสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นหน่วยงานและสถาบันการศึกษานำร่องในการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

        นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เผยว่า มข. นับเป็นสถาบันการศึกษานำร่องแห่งแรกในการพัฒนาระบบการจัดเก็บสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ETDA ได้ร่วมกันจัดทำ MOU อันเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาของ กยศ. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเรียกใช้งาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ขยายผลมาสู่สถาบันการศึกษานำร่อง และนำมาสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ระหว่าง มข. และ ETDA เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนในการบริหารจัดการสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 


        รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. เสริมว่า เนื่องจาก มข. เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลที่มีนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจาก กยศ. มากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีเอกสารสัญญา กยศ. จำนวนมาก กอปรกับมีบุคลากรที่มีศักยภาพช่วยในการบริหารจัดการสัญญากู้ยืมเงินอย่างเป็นระบบ จึงได้ตกลงที่จะร่วมมือกับ ETDA ในการเป็นหน่วยงานนำร่องพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 
        มข. และ ETDA จะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการสัญญาของ กยศ. อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบจัดเก็บสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกต่อการเรียกใช้งานและการจัดเก็บเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและความสูญเสียในกระบวนการตั้งแต่ทำสัญญา การจัดเก็บได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ต้องใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมาย อีกด้วย
       
        “ETDA ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อรองรับการจัดเก็บสัญญาให้แก่ มข. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มคุณภาพผู้เรียน และการมีงานทำ บังเกิดเป็นผลสำเร็จในอนาคตอันใกล้” นางสุรางคณา ปิดท้าย