email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 13.07.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 3107

สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( 2558 )


สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( 2558 )

ที่ ประจำเดือน
1 พฤษภาคม
2 มิถุนายน
3 กรกฎาคม
4 สิงหาคม
5 กันยายน

 

รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ.

จำนวนรายการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง (รายการ)

รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

19

รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

4

รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว

14

จำนวนรายการที่ยกเลิก

1

ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 178

 

ที่

เรื่อง

ราคากลาง

ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ
เปลี่ยนแปลง

ประกาศ
ผู้ชนะ

ประกาศ
ยกเลิก

19 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน

- รับเอกสารในวันที่ 28 ตค. 2558 ถึงวันที่ 6 พย. 2558
- ฟังคำชี้แจง 9 พ.ย. 2558 10.00 น.
- ยื่นซองเอกสาร 18 พ.ย. 2558 เวลา 10.00-11.00 น.
- นำเสนอผลงาน 18 พ.ย. 2558 เวลา 13.00 น.
- เปิดซองเสนอราคา 19 พ.ย. 2558 เวลา 13.00 น.

30 ก.ย. 58
(รายละเอียด)
1ุ6 ต.ค. 58
(รายละเอียด)
     
18

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กำหนดรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

กำหนดการยื่นซองประกวดราคาวันที่ 22 ตุลาคม 2558

21 ส.ค.  58
(รายละเอียด)
18 ก.ย. 58
(รายละเอียด)
     
17

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์จัดเก็บตรวจสอบและประมวลข้อมูลพยานหลักฐานดิจิทัลภาคสนาม จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สามารถรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ต.ค. 2558
กำหนดยื่นเอกสารในวันที่ 22 ต.ค. 2558 เวลา 10.00 - 11.00 น. กำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 พ.ย. 2558

26 ส.ค. 58
(รายละเอียด)
10 ก.ย. 58
ร่าง TOR
(รายละเอียด)

12 ต.ค. 58
(รายละเอียด)
     
16

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๒ รายการ

 

6 ส.ค. 58
(รายละเอียด)

 

31 ส.ค 58
(รายละเอียด)

 
15

ประกาศ ซื้อระบบสนับสนุนการลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wireless Digital Signing System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
- กำหนดยื่นซอง วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 14.30 น

28 ส.ค. 58
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 58
ประกาศ

(รายละเอียด)


18 ก.ย. 58
TOR

(รายละเอียด)

     
14

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและอุปกรณ์เสริมด้านเครือข่ายประสิทธิภาพสูง 1 รายการ

- ประกาศร่าง ครั้งที่ 1 วันที่ 10-15 มิ.ย. 58 เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น

-ประกาศและรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2558 - 25 มิ.ย. 2558

-ยื่นเอกสาร วันที่ 2 ก.ค. 2558 10.00-11.00 น.

4 มิ.ย. 58

(รายละเอียด)

10 มิ.ย. 58

(รายละเอียด)

 

22 มิ.ย. 58

(รายละเอียด)

 

28 ก.ค. 58

(รายละเอียด)

 
13 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๕๐ เครื่อง 20 ก.พ. 58
(รายละเอียด)
20 ก.พ. 58
(รายละเอียด)
  10 มี.ค. 58
(รายละเอียด)
 
12 จ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนบริการของสำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศกำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาวันที่ 27 มค. ถึง 6 ก.พ. 58  

27 พ.ย. 57

(รายละเอียด)
27 ม.ค. 58
(รายละเอียด)
  6 มี.ค. 58
(รายละเอียด)
 
11 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและการสนับสนุนการใช้งานครุภัณฑ์สารสนเทศ  12 ม.ค. 58
(รายละเอียด)
12 ม.ค. 58
(รายละเอียด)
  30 ม.ค. 58
(รายละเอียด)
 
10 สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบเพื่อใช้ในการเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านในการออกใบรับรองให้กับสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา จานวน 1 รายการ 15 ธ.ค. 57
(รายละเอียด)
15 ธ.ค. 57
(รายละเอียด)
  13 ม.ค. 58
(รายละเอียด)
 
9 จ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนบริการของสำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 
กำหนดลงทะเบียนรับเอกสารและยื่นซองระหว่างวันที่ 4 -19 ธ.ค. 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 22 ธ.ค. 57 เวลา 10.00 น.

27 พ.ย. 57

(รายละเอียด)

4 ธ.ค. 57

(รายละเอียด)
   

29 ธ.ค. 57

(รายละเอียด)
8 ซื้อระบบสนับสนุนการทดสอบการทำงานระบบตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยพร้อมติดตั้ง 
- รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 25 พ.ย. 57 
- รับเอกสารประกวดราคา วันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 57 - ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 11 ธค. 57 เวลา 14.00-15.00 น.

20 พ.ย. 57

(รายละเอียด)

20 พ.ย. 57

(รายละเอียด)
 

26 พ.ย. 57

(รายละเอียด)
  23 ธ.ค. 57
(รายละเอียด)
 
7 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สารสนเทศและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สำหรับระบบ Interoperability Transactions ID Management Services (ITIMS) และระบบบริการสารสนเทศภายในของสพธอ. 
- ขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  26 พ.ย. 57 - 1 ธ.ค. 57
- ยื่นเอกสารประกวดราคา 11 ธ.ค. 57 เวลา 10.30 - 11.30 น.

20 พ.ย. 57

(รายละเอียด)

17 พ.ย. 57

(รายละเอียด)
 

26 พ.ย. 57

(รายละเอียด)
  24 ธ.ค. 57
(รายละเอียด)
 
6 ซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ WAF 1 ระบบ 
- รับฟังคำวิจารณ์ 13 - 18 พ.ย. 57
- ยื่นเอกสารประกวดราคา 8 ธ.ค. 57
เวลา 11.00 - 12.00 น.

20 พ.ย. 57

(รายละเอียด)

13 พ.ย. 57

(รายละเอียด)
 

25 พ.ย. 57

(รายละเอียด)
  24 ธ.ค. 57
(รายละเอียด)
 
5 ซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ 
- รับฟังคำวิจารณ์ 13 - 18 พ.ย. 57
- ยื่นเอกสารประกวดราคา 8 ธ.ค. 57
  เวลา 13.00 - 14.00 น.

20 พ.ย. 57

(รายละเอียด)

13 พ.ย. 57

(รายละเอียด)
 

25 พ.ย. 57

(รายละเอียด)
  24 ธ.ค. 57
(รายละเอียด)
 
4 ซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS 1 ระบบ 
- รับฟังคำวิจารณ์ 13 - 18 พ.ย. 57
- ยื่นเอกสารประกวดราคา 8 ธ.ค. 57
  เวลา 10.00 - 11.00 น.

20 พ.ย. 57

(รายละเอียด)

13 พ.ย. 57

(รายละเอียด)
 

25 พ.ย. 57

(รายละเอียด)
  24 ธ.ค. 57
(รายละเอียด)
 
3 ซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบ Interoperability Transaction ID Management Servics (ITIMS) 
- รับฟังคำวิจารณ์ 13 - 18 พ.ย. 57
- ประกาศ วันที่ 24-27 พ.ย. 57 ขอรับเอกสารประกวดราคา
 

20 ต.ค. 57

(รายละเอียด)

13 พ.ย. 57

(รายละเอียด)

24 พ.ย. 57
(รายละเอียด)

  23 ธ.ค. 57
(รายละเอียด)
 
2 จ้างพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อแลกเปลี่ยนและจัดเก็บในคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Health: Patient Summary Record for Exchanging and Archiving) 
- รับฟังคำวิจารณ์ 4 - 11 พ.ย. 57
- รับฟังคำวิจารณ์ 19 - 24 พ.ย. 57

- ลงทะเบียนรับเอกสารวันที่ 25 - 28 พ.ย. 57 ณ ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ ชั้น 21

- ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 11 ธ.ค. 57 เวลา 10.00 -11.00 น. ห้องประชุมชั้น 22

3 พ.ย. 57 
(รายละเอียด)

4 พ.ย. 57
(รายละเอียด)

19 พ.ย. 57
(รายละเอียด)

25 พ.ย. 57
(รายละเอียด)

  23 ธ.ค. 57
(รายละเอียด)
 
1

ซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในลักษณะ DoS และ DDoS พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ รายการ

- ประกาศร่าง ครั้งที่ 1 วันที่ 23-26 ก.ย. 57 เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น
- ประกาศร่าง ครั้งที่ 2 วันที่ 15-20 ต.ค. 57 เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น

- ประกาศ วันที่ 7-13 พ.ย. 57 ขอรับเอกสารประกวดราคา

 

23 ก.ย. 57

(รายละเอียด)

 

23 ก.ย. 57

(รายละเอียด)

 

15 ต.ค. 57

(รายละเอียด)

7 พ.ย. 57

(รายละเอียด)

 

 

22 ธ.ค. 57

(รายละเอียด)
 

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงราคากลางย้อนหลัง 30 วัน

ที่ เรื่อง ราคากลาง
178 จ้างจัดงาน Thailand CTF Competition 2015 และงาน Security Health Check Day 1 ตุลาคม 58
(รายละเอียด)
177 จ้างเหมาบริการเพื่อทาหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจาปีงบประมาณ 2559 1 ตุลาคม 58
(รายละเอียด)
176 จ้างประชาสัมพันธ์ สพธอ.ในงานสัมมนา 'Zocial Insight 2015' 1 ตุลาคม 58
(รายละเอียด)
175 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน 30 ก.ย. 58
(รายละเอียด)
173 จ้างจัดทำสัญญามาตรฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและจัดทำบทความด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา 25 กย. 58
(รายละเอียด)
172 ซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานฯ 24 กย. 58
(รายละเอียด)
171 ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา ระดับWorkstation 7 กย. 58
(รายละเอียด)
170 จัดทำ System Touch screen สำหรับ Vending Machine 4 กย. 58
(รายละเอียด)
169 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เป็นเวลา 7 เดือน รวมประมาณการค่าล่วงเวลาและที่พัก (ระหว่างวันที่ 1/9/2558 ถึงวันที่ 31/3/2559) 1 กันยายน 58
(รายละเอียด)
168 ซื้อระบบสนับสนุนการลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านเครือข่ายไร้สาย
(Wireless Digital Signing System)
28 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
167 ซื้อชุดอุปกรณ์จัดเก็บตรวจสอบและประมวลข้อมูลพยานหลักฐานดิจิทัลภาคสนาม 26 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
166 จ้างจัดพิมพ์หนังสือบทความ Cyber Threats 2014 25 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
165 จ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559 21 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
164 จ้างที่ปรึกษาการจัดทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในหัวข้อ “การสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558” 21 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
163 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยประจำปี 2557 (ฉบับภาษาไทย) 13 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
162 จ้างที่ปรึกษาของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ด้านการให้บริการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
13 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
161 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่องานออกแบบ สพธอ. 11 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
160 การจ้างเหมาบริการสนับสนุนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ Interoperability Transaction ID Management Services (ITIMS) 10 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
159 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ThaiCert 2013 English Version 10 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
158 จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน รวมประมาณการค่าล่วงเวลาและที่พัก (ระหว่างวันที่ 15/8/2558 ถึงวันที่ 30/9/2559) 10 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
157 จ้างเหมาบริการจัดงานสัมมนา “มูลค่ายอดขายในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”
10 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
156 จ้างเหมาปฏิบัติงานดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 7 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
155 จ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน ชั้น 20-22 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
7 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
154 การจัดซื้อจัดจ้างระบบตรวจสอบช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ Web Application Firewall (WAF) 7 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
153 จัดซื้อ License ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม สาหรับตรวจหาช่องโหว่ของ Web Application 7 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
152 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 6 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
151 ซื้อผ้าม่านม้วน ระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า BLACK OUT ชนิดทึบแสง พร้อมติดตั้ง 3 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
150 จ้างศึกษาพัฒนาหลักเกณฑ์การถ่ายถอดเสียงชื่อที่อยู่และชื่อสถานที่ภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ 3 สิงหาคม 58
(รายละเอียด)
149 จ้างออกแบบและจัดทำตัวอักษรชื่อสำนักงาน ป้ายชื่อห้องผู้บริหาร ป้ายแนะนำพื้นที่ แก้ไขป้ายชื่อห้อง และติดสติ๊กเกอร์ตกแต่งพื้นที่พร้อมติดตั้ง ณ สพธอ. 2 กรกฏาคม 58
(รายละเอียด)