the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 03.02.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.07.2020 | อ่าน 9508

การจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( ปัจจุบัน )


แผนปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. (แบบ สขร.1)

 

รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ.

จำนวนรายการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง (รายการ)

รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

18

รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

2

รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว

14

จำนวนรายการที่ยกเลิก

2

ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 262

 

ที่

เรื่อง

ราคากลาง

ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้มา
รับเอกสาร

ผู้มา
ยื่นเอกสาร

ประกาศ
เปลี่ยนแปลง

ประกาศ
ผู้ชนะ

ประกาศ
ยกเลิก

18 จ้างเหมาการบำรุงรักษาและการสนับสนุนการใช้งานครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการให้บริการระบบประชุม
ทางไกลแบบเสมือนจริง (Tele Presence System) และหัวเครื่อง IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
30 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
30 มี.ค. 59
ร่างประกาศ

(รายละเอียด)
         
17 จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management System ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 09 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
14 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
     
16 ประกาศซื้อการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานครุภัณฑ์สำนักสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ยื่นเอกสาร วันที่ 29 มีค.59  เวลา 10.00 – 11.00 น.

กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 4 เม.ย.59 เวลา 14.00 น.

07 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
17 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
  12 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
 
15

ประกาศและเอกสารประกวดราคา เรื่อง จ้างผู้ให้บริการพร้อมพัฒนาระบบศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน 1212 (Call Center)

รับแอกสารประกาศ วันที่ 7-10 มีค.59 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ยื่นเอกสารประกาศ วันที่ 16 มีค.59  เวลา 09.00 – 10.00 น.

กำหนดนำเสนอผลงาน 17 มีค.59 เวลา 10.00 น.

กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 25 มีค.59 เวลา 14.00 น.

4 ก.พ. 59
(รายละเอียด)

07 มี.ค. 59
(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
  7 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
 
14

สอบราคาซื้อบริการการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับให้บริการของไทยเซิร์ด (Maintennace agreement)
- กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 11 - 23 ก.พ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30น. - 16.30 น.

- กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24 ก.พ. 2559 เวลา 10.00 น.

  11 ก.พ. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
  2 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
 
13

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่ายในลักษณะ Hyper-Converged Infrastructure พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย

- กำหนดลงทะเบียนรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2559

- กำหนดยื่นซองประกวดราคา 9 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ห้อง 21-3

- กำหนดเคาะราคา 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.15-14.45 น. CAT บางรัก

  27 ม.ค. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
  24 ก.พ. 59
(รายละเอียด)
 
12

จัดซื้ออุปกรณ์ HSM และระบบปฏิบัติการเสมือน สำหรับระบบ Secured Data Exchange Standard (SDES) จำนวน 1 ระบบ

- ยื่นซองเอกสาร 8 ม.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
- เปิดซองเอกสารสอบราคา 20 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น.

29 ธันวาคม 58
(รายละเอียด)

8 ม.ค. 59
ประกาศ

(รายละเอียด)

8 ม.ค. 59
TOR

(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
  27 ม.ค. 59
(รายละเอียด)
 
11

ประกาศซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่ายในลักษณะ Hyper-Converged Infrastructure พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

 - ลงทะเบียนรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 13-18 มกราคม 2559
 - กำหนดยื่นซองประกวดราคา 22 มกราคม 2559
 - กำหนดเคาะราคา 28 มกราคม 2559

30 ธ.ค. 58
(รายละเอียด)

13 ม.ค. 59
ประกาศ

(รายละเอียด)

 

6 ม.ค. 59
ร่างประกาศ

(รายละเอียด)

        27 ม.ค. 59
(รายละเอียด)
10

จัดซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบ Secured Data Exchange Standard (SDES) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-ลงทะเบียนรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 8 - 13 มกราคม 25
-กำหนดยื่นซองประกวดราคา 19 มกราคม 2559
-กำหนดเคาะราคา 25 มกราคม 2559

 

15 ธ.ค. 58
(รายละเอียด)

8 ม.ค. 59
ประกาศ

(รายละเอียด)

 

28 ธ.ค. 58
ร่างประกาศ

(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
 

29 ม.ค. 59
(รายละเอียด)

 
9

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 07/2559

 - รับเอกสารในวันที่ 24 - 29 ธ.ค. 2558 8.30 - 16.30 น. 
- ฟังคำชี้แจง 4 ม.ค. 2559 9.00-10.00 น.
- ยื่นซองเอกสาร 8 ม.ค. 2559 เวลา 14.00-15.00 น. กำหนดวันเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. 
 

 

24 ธ.ค. 58
ประกาศ

(รายละเอียด)


24 ธ.ค. 58
TOR

(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)

 

21 ม.ค. 59
(รายละเอียด)

 
8 ซื้อลิขสิทธิ์พร้อมบริการสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของไทยเซิร์ตงาน (Maintenance agreement) 4 พ.ย. 58
(รายละเอียด)
 
1 ธ.ค. 58
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
    5 ม.ค. 59
(รายละเอียด)
7 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 04/2559
 

1 ธ.ค. 58
ประกาศ

(รายละเอียด)


1 ธ.ค. 58
TOR

(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
  23 ธ.ค. 58
(รายละเอียด)
 
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประจำปีงบประมาณ 2559

- รับเอกสารในวันที่ 30 พ.ย. 2558 ถึงวันที่  11 ธ.ค. 2558
- ฟังคำชี้แจง 9 ธ.ค. 2558 10.00 น.
- ยื่นซองเอกสาร 23 ธ.ค. 2558 เวลา 10.00-11.00 น.
- นำเสนอผลงาน 24 ธ.ค. 2558 เวลา 10.00 น.

4 พย. 58
(รายละเอียด)
1ุ8 พ.ย. 58
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
  8 ม.ค. 59
(รายละเอียด)
 
5 สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ

- รับและยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 พย. 2558 เวลา 8.30-16.30 น.
- เปิดซองเสนอราคา 23 พ.ย. 2558 เวลา 10.00 น.

13 ต.ค. 58
(รายละเอียด)
1ุ0 พ.ย. 58
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
  1ุ0 พ.ย. 58
(รายละเอียด)
 
4 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน

- รับเอกสารในวันที่ 28 ตค. 2558 ถึงวันที่ 6 พย. 2558
- ฟังคำชี้แจง 9 พ.ย. 2558 10.00 น.
- ยื่นซองเอกสาร 18 พ.ย. 2558 เวลา 10.00-11.00 น.
- นำเสนอผลงาน 18 พ.ย. 2558 เวลา 13.00 น.
- เปิดซองเสนอราคา 19 พ.ย. 2558 เวลา 13.00 น.

30 ก.ย. 58
(รายละเอียด)
1ุ6 ต.ค. 58
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
  24 พ.ย. 2558
(รายละเอียด)
 
3

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กำหนดรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

กำหนดการยื่นซองประกวดราคาวันที่ 22 ตุลาคม 2558

21 ส.ค.  58
(รายละเอียด)
18 ก.ย. 58
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
  6 พ.ย. 2558
(รายละเอียด)
 
2

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์จัดเก็บตรวจสอบและประมวลข้อมูลพยานหลักฐานดิจิทัลภาคสนาม จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สามารถรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ต.ค. 2558
กำหนดยื่นเอกสารในวันที่ 22 ต.ค. 2558 เวลา 10.00 - 11.00 น. กำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 พ.ย. 2558

26 ส.ค. 58
(รายละเอียด)
10 ก.ย. 58
ร่าง TOR
(รายละเอียด)

12 ต.ค. 58
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
  12 ต.ค. 2558
(รายละเอียด)
 
1

ประกาศ ซื้อระบบสนับสนุนการลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wireless Digital Signing System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
- กำหนดยื่นซอง วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 14.30 น

28 ส.ค. 58
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 58
ประกาศ

(รายละเอียด)


18 ก.ย. 58
TOR

(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)

 

30 ต.ค. 58
(รายละเอียด)

 

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงราคากลางย้อนหลัง 30 วัน

ที่ เรื่อง ราคากลาง
262 จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของ สพธอ. 28 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
261 จ้างเหมาบริการจัด "จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก้สมาชิกร้านค้า www.thaiemarket.com" 25 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
260 จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง 21 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
259 จ้างเหมาปรับปรุง เพิ่มเติม งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 21 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
258 จัดซื้อ IP Phone พร้อม  license จำนวน 36 เครื่อง 19 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
257 จ้างเหมาบริการพิมพ์หนังสือสัญญาต้องเป็นสัญญาฯ ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ SMEs โครงการ Training : Digital Law and Security 8 เม.ย. 59
(รายละเอียด)
256 จ้างจัดงานสัมมนา e-Authentication Day 29 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
255 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านสารสนเทศ 24 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
254 จัดซื้อการบริการการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล 17 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
253 จ้างดูแล บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)  16 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
252 จ้างจัดอบรมหลักสูตร ระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management Systems Auditor/Lead Auditor) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2012  16 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
251 จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบบริหารคุณภาพ  15 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
250 จ้างประชาสัมพันธ์การสร้างความตระหนัก รู้เท่าทัน ในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 11 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
249 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 5 คัน 10 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
248 การว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 09 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
247 จ้างที่ปรึกษางานจัดทาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
(Information Security Management Systems) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
09 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
246 ซื้อการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานครุภัณฑ์สำนักสารสนเทศของ สพธอ. 07 มี.ค. 59
(รายละเอียด)
245 จ้างประชาสัมพันธ์ ไทยเซิร์ต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 24 ก.พ. 58
(รายละเอียด)
244 การจ้างที่ปรึกษาการจัดทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในหัวข้อ “การสำรวจต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้กระดาษควบคู่กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกิจกรรมการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ 24 ก.พ. 58
(รายละเอียด)
243 จ้างบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์ Hardware Security Module สำหรับ
โครงการ NRCA
29 กุมภาพันธ์ 59
(รายละเอียด)
242 จ้างจัดทำข้อเสนอแนะการตรวจสอบและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเว็บไซต์ Joomla 24 กุมภาพันธ์ 59
(รายละเอียด)
241 จ้างตรวจประเมินระบบออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร(e-Certificate) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 11 กุมภาพันธ์ 59
(รายละเอียด)
240 จ้างเหมาเพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกระบบเครือข่าย 10 กุมภาพันธ์ 59
(รายละเอียด)
239 ซื้อระบบตรวจสอบค่าความครบถ้วนถูกต้องสำหรับไฟล์ต่างๆ ของอุปกรณ์เครือข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Integrity Tool) พร้อมติดตั้ง
9 กุมภาพันธ์ 59
(รายละเอียด)
238 จ้างจัดงานสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “แนวทางรับมือและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ด้วย
โครงการ ThaiCERT Government Monitoring System (ThaiCERT GMS)”
9 กุมภาพันธ์ 59
(รายละเอียด)
237 จ้างเหมาบริการจัดทำ Focus Group Discussion สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ Thaiemarket.com ระยะที่ 2 9 กุมภาพันธ์ 59
(รายละเอียด)
236 จัดจ้างผู้ให้บริการพร้อมพัฒนาระบบศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน 1212 (Call Center) 4 ก.พ. 59
(รายละเอียด)
235 จ้างพิมพ์หนังสือ 4 รายการ 5 กุมภาพันธ์ 59
(รายละเอียด)
234 ซื้อบริการการบารุงรักษาระบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สาหรับให้บริการของไทยเซิร์ตงาน(Maintenance agreement) 1 กุมภาพันธ์ 59
(รายละเอียด)

 

สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( 2558 )
สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( 2557 )
- สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( 2556 )
- สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( 2555 )