email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 28.06.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 08.08.2020 | อ่าน 460

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
1. การวางแผนกำลังคน
สำนักงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง พร้อมนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาตามรอบระยะเวลาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปีงบประมาณ 

2. การสรรหาและคัดเลือก
ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทำการสรรหาเชิงรุกด้วยการเพิ่มช่องทางการสรรหาเพื่อการเข้าถึงผู้สมัครที่หลากหลาย พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพของพนักงานผ่านการให้ทุนการศึกษาในสายงานที่สำคัญและเป็นที่ต้องการ

3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเสมอภาคและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เป็นสำคัญ

4. การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)
สพธอ. กำหนดแผนการพัฒนาพนักงานในทุกระดับประกอบด้วยหลักสูตรความรู้เฉพาะด้าน ทักษะการบริหาร และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงานระหว่างพนักงานภายใน เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

นอกจากนั้นสำนักงานยังให้ความสำคัญต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน โดยมีการพิจารณาและประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมี การเรียนรู้และเตรียมพร้อมต่อการรับหน้าที่ใหม่ โดยเฉพาะในระดับบริหาร เพื่อสร้างความต่อเนื่องใน การบริหารงาน 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สพธอ. คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกิดความสมดุลและกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เช่น กิจกรรม CSR การจัดให้มีการทำประกันสุขภาพ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการอื่นๆตามระเบียบข้อบังคับด้านบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ สพธอ. ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร โดยมีช่องทางการสื่อสารภายในที่หลากหลายและจัดกิจกรรมสื่อสารภายในอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรม Homeday เพื่อผู้บริหารได้สื่อสารนโยบายองค์กรให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อนโยบายดังกล่าว

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สพธอ. กำหนดวิธีการและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน มีการถ่ายทอดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายรายบุคคลเข้ากับเป้าหมายส่วนงานซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งนำค่านิยมองค์กรมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินเพื่อให้พนักงาน ทุกคนตระหนักและมีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล

7. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
สพธอ. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับพนักงาน มีการสื่อสารให้พนักงานเกิดความตระหนักและยึดมั่นในการประพฤติตามระเบียบวินัยและจริยธรรม อาทิ การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ การรับ หรือเรียกรับทรัพย์สินจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีการอบรมด้านการต่อต้านทุจริตเป็นประจำทุกปีเพื่อรณรงค์ให้พนักงาน มีความตระหนักอยู่เสมอ