the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 28.06.2019 (11 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.06.2020 | อ่าน 350

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่


1. การวางแผนกำลังคน
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาตามรอบระยะเวลาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปีงบประมาณ

2. การสรรหาและคัดเลือก
ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการสรรหาเชิงรุกด้วยการเพิ่มช่องทางการสรรหา และมีการสร้างพนักงานภายในที่มีศักยภาพให้มีความสามารถทำงานในสายงานที่สำนักงานต้องการผ่านการให้ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในสถานศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ

3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
ด้วยความเสมอภาคและโปร่งใส

4. การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)
สำนักงานมีแผนการพัฒนาพนักงานในทุกระดับประกอบด้วยหลักสูตรความรู้เฉพาะด้าน ทักษะการบริหาร และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงานระหว่างพนักงานภายใน เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
นอกจากนั้นสำนักงานยังให้ความสำคัญต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน โดยมีการพิจารณาและประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้และเตรียมพร้อมต่อการรับหน้าที่ใหม่ โดยเฉพาะในระดับบริหาร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักงานคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกิดความสมดุลและกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เช่น กิจกรรม CSR    การจัดให้มีการทำประกันสุขภาพ  การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำนักงานมีการกำหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน มีการถ่ายทอดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายรายบุคคลเข้ากับเป้าหมายรายส่วนงานซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งนำค่านิยมองค์กรมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักและมีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร มีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล

7. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
สำนักงานมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับพนักงาน มีการสื่อสารให้พนักงานเกิดความตระหนักและยึดมั่นในการประพฤติตามระเบียบวินัยและจริยธรรม อาทิ การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ การรับ หรือเรียกรับทรัพย์สินจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีการอบรมด้านการต่อต้านทุจริตเป็นประจำทุกปีเพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีความตระหนักอยู่เสมอ