email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 23.12.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 26.09.2020 | อ่าน 1356

ICT Law Center ถกประเด็นร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เพิ่งผ่าน สนช. ส่งผลดีอย่างไรต่อ Digital Economy


ICT Law Center ถกประเด็นร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เพิ่งผ่าน สนช.

ส่งผลดีอย่างไรต่อ Digital Economy

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าว

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ICT Law Center (ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เปิดบ้านจัดงานสัมมนา ICT Law Center Forum: Open Forum for Public ครั้งที่ 3 ณ ที่ทำการแห่งใหม่ของ ETDA อาคารเดอะไนน์ ถนนพระรามเก้า ภายใต้หัวข้อ “ร่างกฏหมายลิขสิทธิ์ที่เพิ่งผ่าน สนช. ส่งผลดีอย่างไรต่อ Digital Economy”

-

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า เวทีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีที่มี่ความเปลี่ยนแปลงไปทำให้เนื้อหา (content) ปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น การให้ความคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของงานรูปแบบต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทุกด้านย่อมถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion) ให้ก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และทัดเทียมกับนานาประเทศ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศประการหนึ่ง

ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 27/2557 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์) และร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ) และมีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป อันจะมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น การเปิดบ้านสัมมนาของ ICT Law Center Forum ครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเช่น เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้บังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ที่แก้ไขใหม่อันอาจส่งผลกระทบต่อสาธารณชนและเป็นเวทีไขข้อข้องใจให้แก่ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น งานที่ผลิตออกมาในรูปแบบดิจิทัลจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่แก้ไขใหม่ได้อย่างเต็มที่หรือไม่ อย่างไร ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลถึงแนวทางการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การใช้มาตรการทางเทคโนโลยีและการคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ แนวทางการป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นในยุคดิจิทัล การจัดการเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานอันมีลิขสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมอันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพบรรยากาศในงาน