email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 17.09.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 25.09.2020 | อ่าน 1155

DE นำโครงการ Internet for Better Life ของ ETDA ร่วม ครม.สัญจรที่เพชรบูรณ์


รมว. DE ร่วม ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พร้อมมอบ ETDA จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ ภายใต้โครงการ Internet for Better Life 

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life พร้อมด้วย น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง DE ในโอกาสการลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) พร้อมพูดคุยกับนักเรียนและคณะครูอย่างใกล้ชิด ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เช้าวันนี้ (17 กันยายน 2561)

 

ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวง DE ซึ่งได้นำกิจกรรมโครงการ Internet for Better Life ครั้งนี้กล่าวว่า ETDA ได้เดินหน้าโครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต ให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ หรือ Internet for Better Life มาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2561 นี้ โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ได้มาตรฐานและมั่นคงปลอดภัยอันภารกิจหลักของ ETDA มาจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้และกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์มากที่สุดจากผลสำรวจของ ETDA อีกเช่นกัน คือกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ ETDA ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนของโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ ในระดับชั้นมัธยมฯ กว่า 200 คน

 

“แม้ ETDA จะเริ่มดำเนินโครงการนี้เป็นปีแรก แต่ก็มีองค์กร หน่วยงาน ชมรม โรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจตอบรับให้นำหลักสูตรดังกล่าวเข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ และสร้างความตระหนัก รู้เท่าทันภัยคุกคามทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแล้ว กว่า 3,800 ราย ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวม  11 จังหวัด (ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2561) ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการในปีงบประมาณ 2561 ประมาณ 3,500 ราย และคาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณนี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4,000 ราย” ดร.สรณันท์ กล่าว

 

ในปีงบประมาณ 2562 โครงการนี้ของ ETDA ยังจะเดินหน้าให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัย มีความมั่นใจในการทำธุรกรรมออนไลน์ ปลูกจิตสำนึกในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ โดยเร็ว ๆ นี้ ETDA จะเปิดหลักสูตร e-Learning ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่กระทรวง DE ได้วางโครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจสามารถเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับชีวิตในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย