the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 26.05.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.04.2020 | อ่าน 1013

ETDA ดันจูเนียร์เว็บมาสเตอร์ สร้างคนดิจิทัล รับไทยแลนด์ 4.0


หนุนชมรมเยาวชนผู้ดูแลเว็บไทย จัดเวิร์กชอป Junior Webmaster Camp ครั้งที่ 9 

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์” หรือ Junior Webmaster Camp ครั้งที่ 9 ซึ่ง ชมรมเยาวชนผู้ดูแลเว็บไทย ภายใต้การจัดตั้งของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในด้านเนื้อหา การออกแบบ และการตลาด อีกทั้งยังปลูกฝังจริยธรรมอันดี และฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ และเป็นประโยชน์ต่อรากฐานสังคมอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ โดยมีเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 42 คน ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ ทาง ETDA ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร โดยนำหลักสูตร ETDA School Camp ซึ่ง ETDA ได้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างการรับรู้ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการใช้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ มาปรับให้เหมาะสมกับเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม Junior Webmaster Camp ครั้งนี้ ด้วยการถ่ายทอดเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ซึ่งเน้นในเรื่องการป้องกันไ​ม่ให้เว็บ​ไซต์​ถูกเจาะระบบ โดยสรุปภาพรวมสาเหตุหลัก ๆ ที่เว็บไซต์​ถูกโจมตี และแนะนำแนวทางการป้องกัน เช่น การตั้งรหัสผ่าน​ที่เหมาะสม การเขียนโค้ดเว็บไซต์​ให้ปลอดภัย การอัปเดต​ซอฟต์แวร์​ และการป้องกันไม่ให้ถูกขโมยข้อมูล โดยจัดบรรยายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนกลุ่มนี้ มีความรู้ที่ถูกต้อง สามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาศักยภาพของตนเองและคนอื่น ๆ ได้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป