the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 05.09.2018 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 18.01.2020 | อ่าน 1504

ETDA หนุน ก.ยุติธรรม ดูแล Cybersecurity


จัดพิธีลงนาม MoU ว่าด้วยความปลอดภัยและมาตรฐานการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความปลอดภัย
และมาตรฐานการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ และ สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA พร้อมด้วย ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการ ETDA และ พิเศษ สะอาดเย็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนาม ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับการดูแล
และรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ วิธีการโจมตี หรือการก่อภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกำหนดให้จัดตั้ง Cybersecurity Agency (CSA) ให้ประสบผลสำเร็จ

สุรางคณา เปิดเผยว่า ความร่วมมือนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของ ETDA และกระทรวงยุติธรรม ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่เป็นประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ทำร่วมกัน และก่อให้เกิดผลที่เห็นได้ชัด ขณะเดียวกัน ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันแผนยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ โดยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาความรู้กับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ