the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 25.04.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 38148

สายด่วนพิทักษ์ผู้บริโภคออนไลน์


ติดต่อร้องเรียน กรณีสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ชำรุด บกพร่อง หรือไม่ได้รับสินค้าเมื่อสั่งซื้อแล้ว

เมื่อพบความบกพร่องของสินค้า เราควรถ่ายรูปสินค้าในทุกมุมเก็บไว้ และต้องติดต่อไปยังผู้ขายก่อน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของสินค้าและสอบถามถึงวิธีการเยียวยาความเสียหาย

ถ้าเป็นการซื้อผ่านเว็บไซต์ก็จะมีขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับผิดชอบของเว็บไซต์กำหนดไว้แล้ว สามารถติดต่อไปยังคอลเซ็นเตอร์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

ถ้าเป็นการซื้อผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ ต้องติดต่อไปยังพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นก่อน

ถ้ามีปัญหาไม่สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ขายได้แล้ว จึงร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อขอ
คำแนะนำและความช่วยเหลือต่อไป

ในการร้องเรียนเราต้องเตรียมหลักฐาน ได้แก่ 

 1. ใบสั่งซื้อสินค้าหรือคำสั่งซื้อสินค้า 
 2. ข้อความสนทนาการซื้อสินค้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย 
 3. ข้อมูลร้านค้า 
 4. หลักฐานการชำระเงิน 
 5. ถ่ายรูปสินค้าและเก็บสินค้าไว้เป็นหลักฐาน 
 6. นำหลักฐานทั้งหมดแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจท้องที่ เพื่อเป็นหลักฐาน

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน แต่ละหน่วยให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

 1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน 1212 โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้คำแนะนำ คำปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ ออนไลน์ เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือในการรับ-ส่ง การแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษา และประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เช่น การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ ภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

  1) สายด่วนโทร 1212 (Online Complaint Center) ตลอด 24 ชั่วโมง

  2) อีเมล : 1212@mdes.go.th

  3) เว็บไซต์ : www.1212occ.com
  4) เพจ ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC โดยเข้าไปคุยที่ m.me/1212OCC

 2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องสำอางไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือมีอันตรายต่อผู้บริโภค ตลอดจนการโฆษณาส่งเสริมการขายทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดสาระสำคัญ ติดต่อได้ที่สายด่วน 1556 อีเมล: complain@fda.moph.go.th
 3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเน้นการคุ้มครองให้ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเกินจริง ต้องติดฉลากสินค้าอันตรายและสัญญาที่ทำกับผู้บริโภคที่ไม่เป็นธรรม และอยู่ในอำนาจที่ สคบ. เข้าไปดูแลได้ ติดต่อได้ที่สายด่วน 1166 อีเมล : consumer@ocpb.go.th
 4. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลและสอดส่องพฤติกรรมการใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด ในการซื้อ หรือขายสินค้าอุปโภคให้เกิดความเป็นธรรม การกำหนดราคาสินค้า และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคา ปริมาณสินค้า และความไม่เป็นธรรมทางการค้า ติดต่อได้ที่สายด่วน 1569 อีเมล: 1569@dit.go.th
 5. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) รับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านปัญหาสินค้าและบริการทั่วไปที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ การแก้ปัญหากับคู่กรณี และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ มาแก้ปัญหา รวมทั้งให้การช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ติดต่อโทร. 02 248 3734-7 อีเมล: complaint@consumerthai.org

อ่านต่อได้ที่ "Checklist รู้ทันซื้อขายออนไลน์" ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.etda.or.th/download-publishing/99