the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 06.02.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 4503

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์


    โครงการ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในจัดการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเสนอแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจากการทำธุรกรรมซื้อขายออนไลน์ พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยมีหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการในการติดตามจัดการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ