email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 04.02.2015 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 13.08.2020 | อ่าน 2213

สรุปร้อยละผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร


ครั้งที่ วันที่ ผู้เข้าร่วม ผู้ไม่เข้าร่วม ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ครั้งที่ 1/2554
(บทเฉพาะกาล)
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 8 5 61.53
ครั้งที่ 2/2554
(บทเฉพาะกาล)
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 7 6 53.84
ครั้งที่ 3/2554
(บทเฉพาะกาล)
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 9 4 69.23
ครั้งที่ 4/2554
(บทเฉพาะกาล)
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 9 4 69.23
ครั้งที่ 5/2554
(บทเฉพาะกาล)
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 7 6 53.84
ครั้งที่ 6/2554
(บทเฉพาะกาล)
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 7 6 53.84

ครั้งที่ 7/2554

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 1)

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2554 8 3 72.72

ครั้งที่ 8/2554

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 2)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 8 3 72.72

ครั้งที่ 9/2554

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 3)

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 8 3 72.72

ครั้งที่ 10/2554

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 4)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 9 2 81.81

ครั้งที่ 11/2554

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 5)

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 11 - 100

ครั้งที่ 12/2554

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 6)

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 7 4 63.63

ครั้งที่ 13/2554

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 7)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 8 3 72.72

ครั้งที่ 14/2554

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 8)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554 9 -
(กรรมการลาออก2ท่าน)
100.00

ครั้งที่ 15/2554

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 9)

วันพุธที่ 28 กันยายน 2554 8 1
(กรรมการลาออก2ท่าน)
88.88

ครั้งที่ 16/2554

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 10)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 7 2
(กรรมการลาออก2ท่าน)
77.77

ครั้งที่ 17/2554

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 11)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 7 2
(กรรมการลาออก2ท่าน)
77.77

ครั้งที่ 18/2554

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 12)

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 7 2
(กรรมการลาออก2ท่าน)
77.77

ครั้งที่ 1/2555

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 13)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 9 -
(กรรมการลาออก2ท่าน)
100.00

ครั้งที่ 2/2555

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 14)

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 8 1
(กรรมการลาออก2ท่าน)
88.88

ครั้งที่ 3/2555

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 15)

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 9 - 100.00

ครั้งที่ 4/2555

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 16)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 8 1 88.88

ครั้งที่ 5/2555

(วาระที่ 1 ครั้งที่ 17)

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 10 - 100.00
ครั้งที่ 6/2555
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 18)
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 10 - 100.00
ครั้งที่ 7/2555
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 19)
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 10 - 100.00
ครั้งที่ 8/2555
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 20)
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 7 3 70.00
ครั้งที่ 9/2555
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 21)
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 11 - 100.00
ครั้งที่ 10/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 22)
วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 11 - 100.00
ครั้งที่ 11/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 23)
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 11 - 100.00
ครั้งที่ 12/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 24)
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 10 1 90.90
ครั้งที่ 13/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 25)
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 10 1 90.90
ครั้งที่ 1/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 26)
วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 11 - 100.00
ครั้งที่ 2/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 27)
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 10 1 90.91
ครั้งที่ 3/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 28)
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 10 1 90.91
ครั้งที่ 4/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 29)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 9 2 81.82
ครั้งที่ 5/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 30)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 9 2 81.82
ครั้งที่ 6/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 31)
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 11 - 100.00
ครั้งที่ 7/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 32)
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 9 2 81.82
ครั้งที่ 8/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 33)
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 9 2 81.82
ครั้งที่ 9/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 34)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 9 2 81.82
ครั้งที่ 10/255
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 35)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 10 1 90.91
ครั้งที่ 11/255
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 36)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 9 2 81.82
ครั้งที่ 12/2556
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 37)
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 10 1 90.91
ครั้งที่ 1/2557
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 38)
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 10 1 90.91
ครั้งที่ 2/2557
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 39)
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 8 3 72.73
ครั้งที่ 3/2557
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 40)
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 11 - 100.00
ครั้งที่ 4/2557
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 41)
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 10 1 90.91
ครั้งที่ 5/2557
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 42)
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 11 - 100.00
ครั้งที่ 6/2557
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 43)
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 11 - 100.00
ครั้งที่ 7/2557
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 44)
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 11 - 100.00
ครั้งที่ 8/2557
(วาระที่ 1 ครั้งที่ 45)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 8 3 72.73
ครั้งที่ 9/2557
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 1)
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 9 2 81.82
ครั้งที่ 10/2557
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 2)
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 10 1 90.91
ครั้งที่ 11/2557
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 3)
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 10 1
(ประธานลาออก1ท่าน)
90.91
ครั้งที่ 1/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 4 )
วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 10 - 100.00
ครั้งที่ 2/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 5 )
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 10 - 100.00
ครั้งที่ 3/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 6 )
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 11 - 100.00
ครั้งที่ 4/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 7 )
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 8 3 72.73
ครั้งที่ 5/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 8 )
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 9 2 81.82
ครั้งที่ 6/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 9 )
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 9 2 81.82
ครั้งที่ 7/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 10 )
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 9 2 81.82
ครั้งที่ 8/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 11)
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 11 - 100.00
ครั้งที่ 9/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 12)
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 10 1 90.91
ครั้งที่ 10/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 13)
วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 10 1 90.91
ครั้งที่ 11/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 14)
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 9 2 81.82
ครั้งที่ 12/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 15)
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 11 - 100.00
ครั้งที่ 13/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 16)
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 10 1 90.91
ครั้งที่ 14/2558
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 17)
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 9 2 81.82
ครั้งที่ 1/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 18)
วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 9 2 81.82
ครั้งที่ 2/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 19)
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 9 2 81.82
ครั้งที่ 3/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 20)
วันพุธที่ 9 มีนาคม  2559 8 3 72.73
ครั้งที่ 4/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 21)
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน  2559 9 2 81.82
ครั้งที่ 5/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 22)
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม  2559 8 3 72.73
ครั้งที่ 6/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 23)
วันพุธที่ 8 มิถุนายน  2559 9 2 81.82
ครั้งที่ 7/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 24)
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม  2559 9 2 81.82
ครั้งที่ 8/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 25)
วันพุธที่ 10 สิงหาคม  2559 9 2 81.82
ครั้งที่ 9/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 26)
วันพุธที่ 24 สิงหาคม  2559 10 1 90.91
ครั้งที่ 10/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 27)
วันพุธที่ 7 กันยายน  2559 9 2 81.82
ครั้งที่ 11/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 28)
วันพุธที่ 26 กันยายน  2559 8 3 72.73
ครั้งที่ 12/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 29)
วันพุธที่ 12 ตุลาคม  2559 10 1 90.91
ครั้งที่ 13/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 30)
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน  2559 9 2 81.82
ครั้งที่ 14/2559
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 31)
วันพุธที่ 14 ธันวาคม  2559 10 1 90.91
ครั้งที่ 1/2560
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 32)
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 8 3 72.73
ครั้งที่ 2/2560
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 33)
วันพุธที่ 1  กุมภาพันธ์ 2560 8

2
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

80.00

ครั้งที่ 3/2560
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 34)
วันพุธที่ 1  มีนาคม 2560 7

                   3                   (กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

70.00
ครั้งที่ 4/2560
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 35)
วันพุธที่ 5  เมษายน 2560 7 3
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)
70.00
ครั้งที่ 5/2560
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 36)
วันพุธที่ 3  พฤษภาคม 2560 10 -
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)
100.00
ครั้งที่ 6/2560
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 37)
วันพุธที่ 7  มิถุนายน 2560 10 1 90.91
ครั้งที่ 7/2560
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 38)
วันพุธที่ 5  กรกฎาคม 2560 8 3 72.73
ครั้งที่ 8/2560
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 39)
วันพุธที่ 2   สิงหาคม  2560 8 3 72.73
ครั้งที่ 9/2560
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 40)
วันพุธที่ 16 สิงหาคม  2560 6 5 54.55
ครั้งที่ 10/2560
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 41)
วันพุธที่ 6   กันยายน  2560 7 3
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)
70.00
ครั้งที่ 11/2560
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 42)
วันพุธที่ 4  ตุลาคม  2560 9

1
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

90.00
ครั้งที่ 12/2560
(วาระที่ 2 ครั้งที่ 43)
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 8

2
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

80.00
ครั้งที่ 13/2560
(วาระที่ 2  ครั้งที่ 44)
วันพุธที่ 6  พฤศจิกายน  2560 10

-

(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

100.00

ครั้งที่ 1/2561

(วาระที่ 2 ครั้งที่ 45)

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

8

2
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

80.00

ครั้งที่ 2/2561

(วาระที่ 2 ครั้งที่ 46)

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 8

2
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

80.00

ครั้งที่ 3/2561

(วาระที่ 2 ครั้งที่ 47)

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 9 1
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)
90.00

ครั้งที่ 4/2561

(วาระที่ 2 ครั้งที่ 48)

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 8 2
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)
80.00

ครั้งที่ 5/2561

(วาระที่ 2 ครั้งที่ 49)

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

9

1
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

90.00

ครั้งที่ 6/2561

(วาระที่ 2 ครั้งที่ 50)

วันพุธที่ 6 มิถุนายน  2561

10

1
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

100

ครั้งที่ 7/2561

(วาระที่ 2 ครั้งที่ 51)

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม  2561 8

2
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

80.00

ครั้งที่ 8/2561

(วาระที่ 2 ครั้งที่ 52)

วันพุธที่ 1 สิงหาคม  2561

8 2
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)
80.00

ครั้งที่ 9/2561

(วาระที่ 2 ครั้งที่ 53)

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2561

9 1
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)
90.00

ครั้งที่ 10/2561

(วาระที่ 3 ครั้งที่ 1)

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 10 1 90.91

ครั้งที่ 11/2561

(วาระที่ 3 ครั้งที่ 2)

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 10 1 90.91

ครั้งที่ 12/2561

(วาระที่ 3 ครั้งที่ 3)

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 9 2 81.82

ครั้งที่ 13/2561

(วาระที่ 3 ครั้งที่ 4)

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 8 3 72.73

ครั้งที่ 1/2562

(วาระที่ 3 ครั้งที่ 5)

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 8 2
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

80.00

ครั้งที่ 2/2562

(วาระที่ 3 ครั้งที่ 6)

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 10 -
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

100.00

ครั้งที่ 3/2562

(วาระที่ 3 ครั้งที่ 7)

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 8 2
(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)
80.00

ครั้งที่ 4/2562

(วาระที่ 3 ครั้งที่ 8)

วันพุธที่ 9 เมษายน 2562 10 (กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน) 100.00

ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2555 กำหนดว่าการประชุม

คณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม