email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 24.06.2016 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 19.10.2018 | อ่าน 1804

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)


การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

(Risk Management and Internal Control)

                 ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน (สพธอ.) ได้ดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559  โดยให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูล ทั้งในด้านความถูกต้องและด้านการจัดเก็บ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้ มาใช้ในการประเมินและกำหนดประเด็นความเสี่ยง รวมทั้งดำเนินการในเรื่องของการควบคุมภายใน ซึ่งส่งผลให้การติดตามและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่างๆ สพธอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนเป็นรูปธรรม

                โดยหนึ่งในข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาคือ ข้อมูลงานด้านพัสดุและจัดซื้อ เนื่องจากเป็นงานที่มีความสำคัญ และเป็นกระบวนการหลักในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งในเบื้องต้นของการพัฒนาได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล (Reformatting) และตรวจสอบการดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง (Cleansing) ตามแนวทางดังนี้:-

1)  กำหนดหัวข้อมูล (Fields) ต่างๆ ที่สำคัญให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการติดตามกระบวนการทำงาน

ทั้งในภาพรวมและลงลึกในรายละเอียด 

2)  รวบรวมข้อมูลงานด้านพัสดุและจัดซื้อของ สพธอ. ตาม Fields ข้อมูลที่กำหนด

3)  ดำเนินการ Reformatting และ Cleansing ข้อมูล

               สำหรับข้อมูลที่ได้ จะทำให้การดำเนินงานของส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้การดำเนินงานต่างๆ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

                นอกจากนี้ ข้อมูลด้านพัสดุและจัดซื้อที่ได้ดำเนินการ Cleansing แล้วนั้น จะเป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงกับข้อมูลในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลในด้านบัญชีและด้านงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลขององค์กร  โดยข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจะต้องจัดเก็บไว้ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีข้อมูลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

           ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2560 สพธอ. จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการควบคุมภายใน เพื่อนำข้อมูลของการดำเนินงานในส่วนต่างๆ (Micro view) มาทำการวิเคราะห์ และนำประเด็นที่ได้สะท้อนกลับขึ้นไปสู่ภาพรวม (Micro view) ในการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปีขององค์กร ซึ่งจะทำให้ สพธอ. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาคไปพร้อมกัน

 

 

(รายละเอียด)