email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 24.06.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 3861

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)


การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

(Risk Management and Internal Control)

               ปีงบประมาณ 2561 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน (สพธอ.) ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยยังคงให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบข้อมูล และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อให้การดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการทางานหลักที่สาคัญของหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นส่วนสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้การดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายคือ งานด้านงบประมาณและด้านจัดซื้อจ้าง

              โดยในปีงบประมาณ 2561 สพธอ. ได้ทาการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้านงบประมาณและข้อมูลด้านจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงวิธีการดาเนินการในการจัดทาและจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการดาเนินการที่สาคัญดังนี้

               ด้านงบประมาณ ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สาคัญ คือ
                      ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการ ทาการปรับปรุงการจัดทาข้อมูลแผนปฏิบัติการให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถทาการสืบค้นหา และ/หรือตรวจสอบย้อนหลังได้ หากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขจากแผนเดิมหรือมีการเพิ่มเติมแผนขึ้นใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีข้อมูลที่สามารถนามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดโอกาสความผิดพลาดจากการดาเนินงาน
                      ส่วนที่ 2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ จากเดิมที่การจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อให้ได้ข้อมูลนามาใช้ในการดาเนินการ รวมทั้งการจัดทาข้อมูลจะออกมาแล้วเสร็จในลักษณะที่เป็นรูปแบบของรายงานสาเร็จรูป ทาให้เมื่อต้องการตรวจทานหรือต้องการข้อมูลในมุมมองมิติอื่นๆ ต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดาเนินการ รวมถึงเพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการทางานได้โดยง่าย จึงได้ทาการปรับปรุงวิธีการดาเนินการโดยการนาข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณมาจัดเก็บและดาเนินการในรูปแบบของฐานข้อมูลทั้งหมด ส่งผลให้การจัดทาข้อมูลและการ Reconcile ข้อมูลมีความรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการจัดทารายงานทาให้สามารถนาข้อมูลมาแสดงในมุมมองและมิติต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

                ด้านจัดซื้อจัดจ้าง โดยทาการพัฒนาออกเป็น 2 ช่วง คือ
                          ช่วงที่ 1 ปรับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลครั้งแรก เพื่อให้มีข้อมูลมีความถูกต้องและการนาไปใช้งานได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งดาเนินการเมื่อปีงบประมาณ 2560
                          ช่วงที่ 2 ปรับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลครั้งที่สอง เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความกระชับ สะดวกต่อการจัดเก็บ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น​

                โดยจะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานที่เห็นภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนาไปสู่การใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มต้นจากกระบวนการดาเนินงานภายในเหล่านี้ ทั้งด้านงบประมาณ และด้านจัดซื้อจัดจ้าง

               นอกเหนือจากการปรับปรุงกระบวนการภายใน รวมถึงการจัดการความเสี่ยงแล้ว ในปีงบประมาณ 2561 สพธอ. ได้นาการบริหารความเสี่ยงเข้ามาประยุกต์กับการดาเนินโครงการมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดาเนินโครงการมีการวางแนวทางการลดความเสี่ยง ในกรณีที่การดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
               โดยเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปคือ เมื่อมีการพูดถึงการบริหารความเสี่ยง บุคลากรโดยส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญไปกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น และมีมุมมองต่อสิ่งที่มองว่าเป็นความเสี่ยงไปในทางลบ และพยายามหาวิธีการเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว มากกว่าการพยายามที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ ซึ่งย่อมจะส่งผลให้การดาเนินงานขาดความคล่องตัว และ/หรือขาดประสิทธิภาพได้ ดังนั้นในการบริหารความเสี่ยง จึงควรพิจารณาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ ที่องค์กรมีอยู่

(รายละเอียด)