email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 08.05.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 08.08.2020 | อ่าน 516

สรุปร้อยละผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับ


ครั้งที่ วันที่ ผู้เข้าร่วม ผู้ไม่เข้าร่วม ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ครั้งที่ 1/2562  วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 10

-

(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

100
ครั้งที่ 2/2562  วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 8

1

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

88.89
ครั้งที่ 3/2562  วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 9

-

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

100
ครั้งที่ 4/2562  วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 8

1

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

88.89
ครั้งที่ 5/2562  วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 8

1

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

88.89
ครั้งที่ 6/2562  วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 6

3

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

66.67
ครั้งที่ 7/2562  วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2562 8

1

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

88.89
ครั้งที่ 8/2562  วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 9

0

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

100
ครั้งที่ 9/2562  วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 8

1

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

88.89
ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 4

1

(องค์ประชุมของชุดรักษาการ)

80.00

ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 10

0

100.00
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 10 0

100.00

ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 10 0

100.00

ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 10 0

100.00

ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 9 1

90.00

ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2563 10 0

100.00

 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามบทเฉพาะกาล พ.ร.บ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

Tags: สพธอ. ETDA MDE