the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 08.05.2019 (1 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 20.06.2019 | อ่าน 73

สรุปร้อยละผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับ


ครั้งที่ วันที่ ผู้เข้าร่วม ผู้ไม่เข้าร่วม ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ครั้งที่ 1/2562  วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 10 (กรรมการหมดวาระ1ท่าน) 100

 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามบทเฉพาะกาล พ.ร.บ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒

Tags: สพธอ. ETDA MDE