the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 08.05.2019 (5 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 21.10.2019 | อ่าน 198

สรุปร้อยละผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับ


ครั้งที่ วันที่ ผู้เข้าร่วม ผู้ไม่เข้าร่วม ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ครั้งที่ 1/2562  วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 10

-

(กรรมการหมดวาระ 1 ท่าน)

100
ครั้งที่ 2/2562  วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 8

1

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

88.89
ครั้งที่ 3/2562  วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 9

-

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

100
ครั้งที่ 4/2562  วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 8

1

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

88.89
ครั้งที่ 5/2562  วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 8

1

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

88.89
ครั้งที่ 6/2562  วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 6

3

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

66.67
ครั้งที่ 7/2562  วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2562 8

1

(กรรมการหมดวาระ 2 ท่าน)

88.89

 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามบทเฉพาะกาล พ.ร.บ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

Tags: สพธอ. ETDA MDE