the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 03.10.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 3464

ETDA หนุน สมาคมแบงก์จับมือสมาชิกตั้ง TB-CERT ป้องกันภัยไซเบอร์


ธนาคารสมาชิกทั้ง 15 แห่ง ได้รับการสนับสนุนจาก ETDA ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคธุรกิจการเงินซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

ธนาคารเเห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมมือกับ สมาคมธนาคารไทย จัดงานแถลงข่าวการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) เพื่อเสริมสร้างให้ภาคสถาบันการเงินยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ ให้สอดรับกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ธนาคารสมาชิกทั้ง 15 แห่ง ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจการเงินอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดตั้ง TB-CERT เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลในทางปฏิบัติ อันจะช่วยเสริมสร้างให้ภาคธุรกิจการเงินมีเสถียรภาพ และส่งผลต่อเนื่องไปยังความมั่นคงปลอดภัยในระดับประเทศด้วย

การดำเนินการของ TB-CERT ครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่

1) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์และแนวทางการแก้ไขตามแนวทางสากล
2) สร้างมาตรฐานกลางด้านความมั่นคงปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud computing หรือ Biometric
3) กำหนดกระบวนการในการรับมือภัยไซเบอร์ในภาคการธนาคาร และจัดให้มีการซ้อมรับมือร่วมกันสม่ำเสมอ
4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity โดยครอบคลุมทั้งการสร้างบุคลากรใหม่เข้าสู่ภาคการเงิน และพัฒนาบุคลากรของสถาบันการเงินให้มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจะมีการดำเนินต่อไปเพื่อยกระดับความพร้อมของสถาบันการเงินไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า "TB-CERT จะช่วยลดความเสี่ยงในการฉ้อโกงทางไซเบอร์ ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในเรื่องการดูแลรักษาข้อมูลมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเกิดภัยคุกคามหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือแรนซัมแวร์ การหลอกลวงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะขโมยข้อมูลสำคัญหรือฟิชชิง รวมถึงการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ของแฮกเกอร์ การตั้ง TB-CERT น่าจะช่วยลดความเสียหายจากการถูกหลอกลวงซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท/ปี"