email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 28.06.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 13.08.2020 | อ่าน 4913

Thailand Cybersecurity Week 2017 ปลุกคนไทยรับมือภัยคุกคาม ช่วยเศรษฐกิจแข็งแกร่ง


มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้คนไทยพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มต่อเนื่องและรุนแรงขึ้น อหวังรัฐ-เอกชน-ประชาชน ร่วมกันสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง เพื่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภัยคุกคามไซเบอร์มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกรณีมัลแวร์เรียกค่าไถ่ “วันนาคราย (WannaCry)” ที่แพร่ระบาดทั่วโลกเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้การบริการไอทีของหลายร้อยหน่วยงานทั่วโลกต้องหยุดชะงัก ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งการจัดงานสัมมนา Thailand Cybersecurity Week 2017” ครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นและเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของ Cybersecurity หรือ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการร่วมมือกันในการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ อีกทั้งยังจะรองรับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคดิจิทัล เช่น Digital Content นวัตกรรมการเงินสมัยใหม่อย่าง FinTech หรือระบบเพย์เมนต์ใหม่ ๆ ที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

พลอากาศเอก ประจิน ยังกล่าวชื่นชม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีทีมไทยเซิร์ตทำหน้าที่สำคัญในการดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่มีความจำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ การโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ การส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการทำอีคอมเมิร์ซ และ e-Trade Facilitation อันจะนำพาประเทศไปสู่แนวเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล แนวนโยบาย 4.0 ที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า งานสัมมนา “Thailand Cybersecurity Week 2017” จะช่วยกระตุ้นให้ทุกองค์กรและทุกคนเห็นความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เนื่องจากมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในเรื่องของอีคอมเมิร์ซ e-Government และไลฟ์สไตล์ของประชาชน ซึ่งการจัดอันดับจาก Global Cybersecurity Index & Cyberwellness Profiles 2015 ที่ทำโดย ITU พบว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศลำดับที่ 15 จากทั้งหมด 29 ลำดับกลุ่มประเทศ ซึ่งยังเป็นรองสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 

ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้น จะมีการรวมกลุ่มเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น กลุ่มเดียวกันมีธุรกิจเดียวกัน ประกอบกับมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุมคามทางไซเบอร์ รวมทั้งฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ  Cyber Hygiene ให้กับประชาชนทั่วไป

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การจัดงาน “Thailand Cybersecurity Week 2017” ภายใต้แนวความคิด “Cybersecurity for All : ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อทุกคน” ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าการขายยุคใหม่ และทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหรือ Gateway of ASEAN ได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สถิติการรับมือภัยคุกคามของไทยเซิร์ตในปี 2559 พบตัวเลขที่สำคัญคือ ได้รับแจ้งเหตุและประสานงานรับมือภัยคุกคามทั้งสิ้น 3,798 ครั้ง  และเมื่อแบ่งลักษณะภัยคุกคามที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ มัลแวร์ (Malicious code) การบุกรุกระบบ (Intrusions) และการฉ้อโกง (Fraud)  สำหรับการยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านการทำงานของทีมไทยเซิร์ต เป็นการทำงานเชิงรุกควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในส่วนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับประชาชนก็มีการเน้นย้ำแนวนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อทุกคน ขณะที่ในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศก็ดูแลผลักดันส่วนของ Cyber Defense ดังนั้น "Cybersecurity จึงจำเป็นสำหรับทุกคน" และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันดูแลความมั่นคงปลอดภัยให้กับประเทศ 

  

นอกจากนี้ งาน “Thailand Cybersecurity Week 2017” ยังมีการมอบรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 2 รางวัล มอบให้บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม สละเวลา อุทิศตน เพื่อสร้างนวัตกรรมและเครือข่ายเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย
  • ผศ.ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ทำซอฟต์แวร์ป้องกัน WannaCry ให้คนไทยใช้ทันยามวิกฤต)
  • ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (เป็น Key Person ในการผนึกกำลังยกระดับความเข้มแข็งด้าน Cybersecurity ของธนาคาร ผลักดันให้เกิด CERT ระหว่างธนาคารและงาน CSR กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร)

และ Honorable Mention จำนวน 3 รางวัล มอบไว้ให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย และเป็นกาวใจให้ทุกภาคส่วน

 • พล.ต.ต. ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.สสท. (กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี: บก.สสท.) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พี่เจี๊ยบของน้อง ๆ สายบังคับใช้กฎหมาย มีฝีมือที่ถือเป็นตำนานได้คนหนึ่ง)
 • ณัฐ พยงค์ศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (มือดี อนาคตไกล ทั้งในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และการทำ Knowledge Sharing ถ่ายทอดความรู้และช่วยเหลือประชาชน)
 • ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (มือกฎหมายที่เข้าใจไอที มี Leading Role ในการทำงานร่วมกันของ ISP)
 1. รางวัลประเภทองค์กร

2.1 Cybersecurity Public-Private Cooperation จำนวน 4 รางวัล มอบให้องค์กรที่ทำงานประสานสอดรับกัน เพื่อปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามไซเบอร์ ได้แก่

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • สมาคมธนาคารไทย

2.2 Cybersecurity Human Capability Development จำนวน 1 รางวัล มอบให้องค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่

 • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)

2.3 Cybersecurity Awareness จำนวน 2 รางวัล มอบให้สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์ให้แก่ประชาชน

 • บริษัท บล็อกนัน จำกัด (Blognone Co., Ltd.)
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

และ Honorable Mention จำนวน 2 รางวัล เป็นกำลังใจในการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์

 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชมพิธีเปิดย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CFZWSf0lqrE