the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 17.05.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 26.03.2020 | อ่าน 1140

The GDPR Is Only for Europe—Right ?


 

ในงาน RSA Conference 2018 ที่จัดขึ้น ณ San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 16 – 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ในงานนี้มีการสัมนาในหัวข้อ The GDPR Is Only for Europe—Right? โดยวิทยากรคุณ Lawrence Dietz ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูลจาก TAL Global Corporation

 

ในการบรรยายครั้งนี้นอกจากจะมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่ช่วยอธิบายขอบเขตการบังคับใช้ GDPR แล้วยังครอบคลุมเรื่องการวางแผนเพื่อปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับการก้าวสู่ GDPR


ลิงก์สำหรับการนำเสนอหัวข้อนี้ในงานโดยย่อ: https://www.rsaconference.com/videos/quick-look-the-gdpr-is-only-for-europeright

ลิงก์สำหรับเนื้อหาที่ใช้ในการนำเสนอ: https://www.etda.or.th/GDPR/grc-r02-the-gdpr-is-only-for-europe-right.pdf

ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกมากมายที่ https://www.etda.or.th/dpkc

Tags: GDPR