email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 17.08.2020 (1 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 559

ETDA เร่งทบทวนแผนองค์กร สู่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ดันไทย Go Digital


พร้อมเสนอต่ออนุฯ ยุทธศาสตร์ ในช่วงเดือนกันยายน 2563 เพื่อประกาศใช้ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนายการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ETDA ได้จัดกิจกรรมเวิร์กชอปทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร หรือ แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ ETDA (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) โดยมีคณะกรรมการกำกับ ETDA นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ประธานกรรมการฯ และ อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย กรรมการโดยตำแหน่ง (ในฐานะปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) รวมถึงคณะผู้บริหาร และทีมยุทศาสตร์ ETDA เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของแผนองค์กร ให้มีความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งเป็นแผนชาติที่ ETDA อยู่ระหว่างการเร่งผลักดันให้มีการประกาศภายในปีนี้  

นับแต่ประกาศใช้แผนฯ ได้มีการปรับปรุงแผนที่ใช้ทุกปี โดยแผนครั้งนี้จะแผนฉบับที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานในการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศชัดเจน ตอบโจทย์สังคม เศรษฐกิจและภาคธุรกิจ รวมถึงสอดคล้องกับบทบาทของ ETDA ตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ซึ่งเพิ่งประกาศใช้ในปี 2562 ที่กำหนดให้ ETDA เป็นผู้กำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลหรือ Digital Service พร้อมส่งเสริมทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยธุรกรรมออนไลน์ที่มีมาตรฐาน มั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือ

จากการ Workshop บอร์ด ETDA ได้พิจารณาเห็นชอบแผนในหลักการแล้ว ซึ่ง ETDA จะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้ มาแก้ไขปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม สมบูรณ์ ก่อนสรุปผลเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ของ ETDA  ในช่วงเดือนกันยายน 2563 เพื่อประกาศใช้ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

  

ETDA มุ่งหวังให้แผนปฏิบัติการนี้ เกิดแนวทางการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เช่น

  • ภาครัฐ มีมาตรฐาน ระบบ เครื่องมือที่มั่นคงปลอดภัย มีทิศทางในการพัฒนาธุรกรรมออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม
  • ภาคเอกชน จะมีธุรกิจบริการที่น่าเชื่อถือ ด้วยกลไกกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล ทั้งยังได้รับการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ 
  • ภาคประชาชน จะเกิดความเชื่อมั่นในระบบบริการดิจิทัลของรัฐและเอกชน ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ที่สำคัญยังสามารถสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยธุรกรรมออนไลน์

ทั้งหมดนี้ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทย Go Digital ไปด้วยกันกับ ETDA