email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 07.05.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 52104

สุรางคณา วายุภาพ


Surangkana Wayuparb - Executive Director

สุรางคณา วายุภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์ดีเด่น)
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ ๓
 • ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ ๑๗
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๑๘
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ ๑๖๘

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี ๒๕๕๕
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ปี ๒๕๕๔

ตำแหน่งกรรมการ/ที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการอื่นๆ ในปัจจุบัน
(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • (คำสั่งแต่งตั้งพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗)
 • คณะกรรมาธิการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.)
  (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • กรรมการเพื่อบริหารงานสถาบันไอซีทีเพื่อการบริหารประเทศ กระทรวงไอซีที
 • นายกสมาคม PKI Forum (ประเทศไทย)
 • Vice Chair Person สมาคม ASIA PKI Consortium (ต่างประเทศ)
 • อนุกรรมการด้านนโยบายและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.)
 • อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สนง.คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • อนุกรรมการความมั่นคงเครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (กสทช.)
 • อนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กสทช.)
 • อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานศาลยุติธรรม
 • ที่ปรึกษาอนุกรรมการศึกษาวิธีการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
  สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้อำนวยการฝ่ายศึกษาวิจัยประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมาย และผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยี
  สารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เนคเทค) สวทช.
 • หัวหน้าโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (เนคเทค) สวทช.
 • ทนายความ International Law Firms (บริษัท/สำนักงานกฎหมาย) หลายแห่ง เช่น White and Case และ Freshfield
 • เจ้าหน้าที่กฎหมาย บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์

ประวัติการเป็นที่ปรึกษา/กรรมการ/อนุกรรมการ (ในอดีต)

 • ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ด้านนโยบายการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
  กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ...
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย โครงการศึกษาเทคนิคการปรับปรุงข้อผูกพันการเปิดเสรีสาขาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรรมการประสานงานการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
 • อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
 • อนุกรรมการเฉพาะกิจภายใต้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติในการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ ฉบับ
 • อนุกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสารสนเทศและอนุกรรมการเพื่อการพัฒนากฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและจัดทำแนวนโยบาย CP (Certificate Policy) และ CPS (Certification Practice Statement) ให้กับประเทศภูฏาน (โครงการของ ITU)
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีพื้นฐานการศึกษาด้านกฎหมายการเงินและการธนาคาร เป็นคณะทำงานด้านกฎหมายของสมาคมธนาคารไทย ด้านการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศสาคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา และเป็นคณะทำงานการเจรจาข้อตกลงทางด้านภาษีอากร (FATCA) กับ สหรัฐอเมริกา
 • ที่ปรึกษา โครงการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๔๙
 • ที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย 
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วิทยากรรับเชิญ/การประชุมในเวทีต่างประเทศ (ทั้งในปัจจุบัน และในอดีต)

 • ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers High Level Meeting) ครั้งที่ 50, 22-25 June 2014 ณ ประเทศอังกฤษ
 • Asia PKI Consortium General Assembly/Steering Committee Meetings and International Symposium , 14-17 January 2014 ณ เขตปกครองพิเศษ Hong Kong
 • Strengthening ASEAN-Japan Cooperation in Cyber Security– Issues and measures towards 2015, 25 October 2013 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้แทนในการประชุมของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สหประชาชาติ (UNCITRAL) จำนวน ๔ คณะเกี่ยวกับ Model Law on e-Commerce, e-Signature,
 • e-Transferable Records & Online Disputes Resolution Head of Delegation ใน Information Security Forum หลายเวที
 • Forum of Incident Response and Security Team (FIRST)
 • ผู้บรรยายพิเศษในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการยุติธรรม และสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ สานักงานศาลยุติธรรม, สถาบันพัฒนาข้าราชการอัยการ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น