email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 22 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 4 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 16 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 2 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 21 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

จ้างบริการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของ สพธอ.

15 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

 

2

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

20 มี.ค. 2560   
(รายละเอียด

31 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

 

30 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

7 เม.ย. 2560
(รายละเอียด)

3

สอบราคาซื้อสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล พร้อมบริการในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลด้านมาตรฐาน

9 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

9 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

23 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

23 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

23 มี.ค. 2560

(รายละเอียด)

4

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
(ThaiCERT Government Monitoring System)

7 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

17 มี.ค. 60

(รายละเอียด)

5

ซื้อซอฟต์แวร์ Enterprise Service Bus (ESB) พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSC ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

16 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

2 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)

10 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

10 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

28 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)

6

จัดซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักความมั่นคงปลอดภัยของ สพธอ. (Maintenance Agreement)

9 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

9 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

1 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)

7

จ้างตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยและวิเคราะห์ช่องโหว่ของเว็บไซต์

9 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

9 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

9 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)

14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

8

จ้างบำรุงรักษาและการสนับสนุนการใช้งานครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการให้บริการระบบประชุมทางไกลแบบเสมือนจริง (Tele Presence System) และหัวเครื่อง IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

2 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

9 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

9

ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักสารสนเทศของ สพธอ.

23 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

9 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

10

จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารจัดการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล ภายใต้โครงการ e-Tax Invoice (Flagship) ครั้งที่ ๒

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

29 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

11

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน

21 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

22 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

4 ม.ค. 60
(รายละเอียด)

4 ม.ค. 60
(รายละเอียด)

28 ธ.ค. 59
(รายละเอียด)

12

ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับโครงการ Thailand NRCA พร้อมติดตั้ง

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

ประกาศ
27 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

13

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSCภายใต้โครงการ UNSPSC (Flagship)

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)


26 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

13 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

14

จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

20 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

20 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

19 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

19 ธ.ค. 2559
(รายละเอียด)

15

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำ Digital Content และกิจกรรมในรูปแบบ Viral Marketing เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทางออนไลน์ไปสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

4 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

4 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ม.ค. 2560
(รายละเอียด)

21 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

16

จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งและพัฒนาบริการประทับรับรองเวลาและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว เพื่อรองรับโครงการจัดการเปลี่ยนผ่านการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

13 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

13 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

 

13 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

28 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

 

17

จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารจัดการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล ภายใต้โครงการ     e-Tax Invoice (Flagship)

30 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

2 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

29 พ.ย. 2559
(รายละเอียด)

18

สอบราคาเช่าบริการเครื่องพิมพ์และระบบบริหารจัดการสิ่งพิมพ์ (Printing Solution) จำนวน 5 เครื่อง

21 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

28 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

18 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

19

จ้างจัดสัมมนาสร้างความรู้และความเข้าใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดทำและใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙

29 ส.ค. 2559
(รายละเอียด)

ประกาศ
19 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

11 ต.ค. 2559
(รายละเอียด)

20

จ้างเหมาบริการพัฒนาเนื้อหาและจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์แก่สมาชิกร้านค้า www.thaiemarket.com และสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม SMEs GO ONLINE ไปสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

1 ก.ย. 2559
(รายละเอียด)

ประกาศ

1 ก.ย. 2559

(รายละเอียด)

ประกาศ

17 ต.ค. 2559

(รายละเอียด)

21

ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทำธุรกรรมทางออนไลน์ (1212  OCC ) ไปสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

15 มิ.ย. 2559
(รายละเอียด)

15 มิ.ย. 59
(รายละเอียด)

22

จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management System ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

9 มี.ค. 2559
(รายละเอียด)

14 มี.ค. 2559
(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)

18 เม.ย. 59
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 จ้างประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงานประชุมโต๊ะกลม ครั้งที่ ๓/๒๐๑๗ Roundtable 3 – Shortage of Qualify Thai Cyber-Security Personnel ! What? How? 12 เม.ย. 2560
(รายละเอียด)
2 จ้างสนับสนุนตรวจประเมินการให้บริการของผู้ให้บริการออกใบรัยรองอิเล็กทรอนิกส์ลำดับขึ้นถัดไป 31 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
3 จ้างเหมาบริการพิมพ์หนังสือ “An Introduction to Internet Governance” 31 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
4 จ้างเหมาบริการพิมพ์หนังสือกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
5 จ้างเหมาบริการศึกษาและจัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำคำอธิบายด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้โครงการ Training : Digital Law and Security 31 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
6 จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC) 30 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
7 จ้างเดินสายสัญญาณเชื่อมต่ออุปกรณ์เทียบเวลา (Network Time Protocol) 27 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
8 จ้างออกแบบ วิเคราะห์และพัฒนาแผงหน้าปัด (Dashboard) และรายงาน เพื่อวิเคราะห์การทำงานของซอฟต์แวร์ในโครงการจัดการเปลี่ยนผ่านการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 26 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
9 จ้างพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ระบบ e-Tax Invoice by Email เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน 26 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
10 จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการแยกหมวดหมู่สินค้า 24 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
11 ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF (PDF Processing Library License) 20 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
12 จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในระยะเวลา ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 15 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
13 จ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของ สพธอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 15 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
14 ซื้อบริการการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์ Hardware Security Module (HSM) จำนวน 3 หน่วย 14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
15 ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
16 จ้างปฏิบัติงานประสานงานและสนับสนุนงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ (1212 OCC) 13 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
17 ซื้อสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล พร้อมบริการในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลด้านมาตรฐาน 9 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
18 จ้างที่ปรึกษาการจัดทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในหัวข้อ “การสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560” 8 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
19 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) 7 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
20 จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้งานสื่อออนไลน์รองรับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศพร้อมสื่อสารภารกิจที่สำคัญของ สพธอ. ในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 26” 3 มี.ค. 2560
(รายละเอียด)
21 จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกภาพ 28 ก.พ. 2560
(รายละเอียด)