email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 5 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 2 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 1 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 21 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

10 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

2

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

6 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

6 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)

3

ซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล (Backup Tool) ระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

11 ต.ค. 2560

(รายละเอียด)

 

25 ต.ค. 2560

(รายละเอียด)

25 ต.ค. 2560

(รายละเอียด)

8 พ.ย. 2560

(รายละเอียด)

4

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

22 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

5 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

5 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

12 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)

5

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน

11 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

11 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

25 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

30 ส.ค. 2560
(รายละเอียด)

29 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 จ้างดำเนินการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเด็ก และเยาวชน ผ่านงาน SIGGRAPH Asia 2017 14 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
2 เช่าใช้บริการห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) 10 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
3 เช่าใช้บริการ Internet Leased Line สารสนเทศ 10 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
4 จ้างเหมาจัดทำ Directory ผู้ประกอบการ e-Commerce และพัฒนาผู้ประกอบการให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ภายใต้โคตรงการ SMEs Go online ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเราดูแล 9 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
5 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
6 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์แก่สมาชิกผ่าน www.Thaiemarket.com 3 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
7 จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อสร้าง Awareness และการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Government) 3 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
8 จ้างสนับสนุนการทำงานของส่วนงานกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด สำนักพัฒนาองค์กร 2 พ.ย. 2560
(รายละเอียด)
9 จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้บริการงานวิชาการเป็นข้อมูลการทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร 30 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
10 จ้างเหมาจัดทำข้อมูลแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 30 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
11 จ้างพิมพ์ ThaiCERT Annual Report และ คู่มือการจัดตั้งซีเซิร์ต (CSIRT) 25 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
12 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
13 ซื้อหลอดภาพสำหรับเครื่องฉายภาพทดแทนของเดิมที่หมดอายุ 24 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
14 จ้างเหมาบริการพื้นที่จัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 24 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
15 จ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำการจัดงาน ภายใต้โครงการ Thailand e-Commerce Sustainability 24 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
16 จ้างเหมาจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 16 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
17 ซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล (Backup Tool) ระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
18 ซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในโอกาสสำคัญและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 9 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
19 จ้างจัดทำสมุดบันทึกประจำปีเพื่อใช้ในโอกาสสำคัญและการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร 9 ต.ค. 2560
(รายละเอียด)
20 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกลและเครื่อง IP Phone สารสนเทศ 29 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)
21 จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2559 ของ สพธอ. ภาคภาษาไทย 28 ก.ย. 2560
(รายละเอียด)