the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 18 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 1 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 14 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 3 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 4 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

ซื้อสิทธิ์การใช้งานและใบรับประกันการบำรุงรักษาสำหรับระบบสารสนเทศ

7 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

ร่าง
13 ม.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
17 ม.ค. 2562
(รายละเอียด)

2

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

12 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
12 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
23 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
23 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
25 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

3

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

7 พ.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
8  พ.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
19  พ.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
19  พ.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
3  ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

4

จ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์

19 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 ประกาศ
26 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 ประกาศ
8 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

 ประกาศ
8 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

 ประกาศ
10 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

5

ซื้อระบบบันทึกเวลาด้วยการตรวจจับใบหน้า (Facial Time Attendance) พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2

29 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
27 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
27 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 ประกาศ
15 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

6

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2

29 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
29 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
29 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
29 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

7

ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

29 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
5 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

8

ซื้อระบบบันทึกเวลาด้วยการตรวจจับใบหน้า (Facial Time Attendance) พร้อมติดตั้ง

29 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

9

ซื้อพร้อมปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย

26 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
25 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

10

จ้างเหมาบริการผู้ให้บริการพร้อมสนับสนุนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC

30 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

11

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน ประจำปี 2563

28 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

ประกาศ
20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

ประกาศ
20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

12

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำปี 2563 จำนวน 4 คน

28 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

ประกาศ
20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

ประกาศ
20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

13

จ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจำปีงบประมาณ 2563

30 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

14

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการแสดงภารกิจและผลงานของ สพธอ. ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019

24 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
2 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

ประกาศ
20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

ประกาศ
20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

ประกาศ
20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

15

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเว็ปไซต์

27 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
5 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
23 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
23 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
10 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

16

จ้างเหมาจัดประชุมวิชาการนานาชาติและงานกิจกรรมประกวดในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (AFACT Plenary & eASIA Awards)

22 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
22 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
17 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
17 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
17 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

17

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูง (ครั้งที่ 2)

10 มี.ค. 2562
(รายละเอียด)

28 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)

14 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

14 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

5 ก.ค. 2562
(รายละเอียด)

18

จ้างจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป

5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

26 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center 8 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)
2 ซื้อสิทธิ์การใช้งานและใบรับประกันการบำรุงรักษาสำหรับระบบสารสนเทศ 7 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)
3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน 12 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)
4 จ้างที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านกฎหมายมหาชน 21 พ.ย. 2562
(รายละเอียด)