the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 16 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 5 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 10 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 1 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 7 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

จ้างผลิตสื่อประกอบหลักสูตรโครงการ Internet for Better Life สำหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

18 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)
2

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูง (ครั้งที่ 2)

10 มี.ค. 2562
(รายละเอียด)

28 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)

3

จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้งระบบจัดการบริหาร Digital Content Platform สำหรับนวัตกรรมสื่อ

22 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)
4

จ้างเหมาพัฒนากิจกรรมประกอบหลักสูตรการเรียนรู้ และจัดอบรมสำหรับโครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life)

7 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)
5

จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงรุก (Proactive Cyber Defense)

3 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)
6

ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้น 15

11 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
14 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)


 

ประกาศ
4 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
4 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

ประกาศ
5 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

7

จ้างจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป

5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

26 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

8

จ้างเหมาบริการระบบ Chatbot สำหรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC)

26 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)

9 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

24 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

24 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

24 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)

9

ซื้อใบรับประกันระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10 ม.ค. 2562
(รายละเอียด)

 1 มี.ค.2562
(รายละเอียด)

 19 มี.ค.2562
(รายละเอียด)

 19 มี.ค.2562
(รายละเอียด)

 3 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

10

ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Office 365

28 ธ.ค. 2561
(รายละเอียด)

6 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

 

19 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

19 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

29 เม.ย. 2562

(รายละเอียด)

11

ซื้อใบรับประกันระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Log และใบรับประกันอุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูง

28 ธ.ค. 2561
(รายละเอียด)

13 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)
 

25 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)

25 ก.พ. 2562
(รายละเอียด)

7 มี.ค. 2562
(รายละเอียด)

12

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูง

10 ม.ค. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.พ. 2562

(รายละเอียด)

07 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

07 มี.ค. 2562

(รายละเอียด)

07 พ.ค. 2562

(รายละเอียด)

13

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน  5 คัน

19 ธ.ค. 2561
(รายละเอียด)

8 ม.ค. 2562

(รายละเอียด)

17 ม.ค. 2562

(รายละเอียด)

17 ม.ค. 2562

(รายละเอียด)

30 มกราคม 2562

(รายละเอียด)

14

ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักสารสนเทศของ สพธอ.

1 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

23 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 2561
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 2561
(รายละเอียด)

13 มิ.ย 2561
(รายละเอียด)

15

ซื้อระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions ครั้งที่ 2

10 พ.ค. 2561
(รายละเอียด)

17 พ.ค.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

7 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

15 มิ.ย.2561
(รายละเอียด)

16

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝงเข้ามาผ่านอีเมลของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

25 เม.ย. 2561
(รายละเอียด)

18 มิ.ย. 2561
(รายละเอียด)

24 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)

24 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)

24 ก.ค. 2561
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 จ้างผลิตสื่อประกอบหลักสูตรโครงการ Internet for Better Life สำหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 18 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)
2 จ้างจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ETDA Transformation เพราะองค์กรเปลี่ยน เราจึงต้องปรับ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร 4 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)
3 จ้างเหมาบริการเพื่อการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ 30 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)
4 ซื้อบริการ Stock Photo ประกอบการจัดทำสื่อการถ่ายทอดความรู้ในโครงการ Internet for Better Life และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 27 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)
5 จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้งระบบจัดการบริหาร Digital Content Platform สำหรับนวัตกรรมสื่อ 22 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)
6 จ้างเหมาพัฒนากิจกรรมประกอบหลักสูตรการเรียนรู้ และจัดอบรมสำหรับโครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life) 7 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)
7 จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงรุก (Proactive Cyber Defense) 3 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)