email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 0 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 0 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 0 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 0 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 35 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 จ้างเหมาบริการสนับสนุนการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยวิธีคัดเลือก 18 ต.ค. 2561
(รายละเอียด)
2 เช่าใช้บริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ 2 5 ต.ค. 2561
(รายละเอียด)
3 ซื้อบริการบอกรับฐานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562 28 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
4 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) สำหรับบริการ ThaiCERT 28 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
5 เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบ NRCA แห่งที่ ๑ ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation 28 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
6 เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบ NRCA แห่งที่ ๒ ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation 28 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
7 ซื้อวัสดุของสำนักงาน ปี 2562 27 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
8 จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่อง Digital Economy รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Soft Infrastructure 27 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
9 จ้างเหมาจัดทำข้อมูลแนวทางการจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร เพื่อดูแลและส่งเสริมด้าน Digital Content ของไทย 27 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
10 ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์เทียบเวลา (NTP) 27 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
11 ซื้อวัสดุสำหรับห้องน้ำปี 2562 26 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครั้ง ประจำปี 2562 26 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
13 จ้างบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกลและครุภัณฑ์ IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 26 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
14 เช่าใช้บริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ ๑ 26 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน 26 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
16 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) 26 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
17 ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamic AX 26 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
18 จ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 26 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
19 ซื้อกระดาษ A4 ปี ๒๕๖๒ 26 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
20 จ้างเหมาบริการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
21 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ปี 2562 26 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
22 จ้างเหมาบริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมอาคาร 26 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
23 จ้างเหมาบริการผู้จัดการศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre : AJCCBC) 25 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
24 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน ประจำปี 2562 25 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
25 ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ 14 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
26 ราคากลางซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS 13 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
27 จัดซื้อสิ่งของสำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและใช้ในโอกาสสำคัญ 12 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
28 จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC 12 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
29 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการแสดงภารกิจและผลงานของ สพธอ. ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 11 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
30 ประกาศราคากลางจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่าน The Report : Thailand 2018 7 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
31 ราคากลางจ้างเหมาบริการศึกษาและวิเคราะห์ปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน Federation Proxy 3 ก.ย. 2561
(รายละเอียด)
32 ประกาศราคากลางงานซื้อใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมความชื้นอาคารสำนักงานใหญ่ของ สพธอ. 31 ส.ค. 2561
(รายละเอียด)
33 ซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ WAF และอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 30 ส.ค. 2561
(รายละเอียด)
34 ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จำนวน ๓๐๐ Licenses 28 ส.ค. 2561
(รายละเอียด)
35 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน 28 ส.ค. 2561
(รายละเอียด)