email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 26 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 1 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 20 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 5 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

จ้างพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Social Listening สำหรับ Big Data (ครั้งที่ 2)

28 พ.ค. 2563
(รายละเอียด)

14 ก.ค. 2563
(รายละเอียด)

5 ส.ค. 2563
(รายละเอียด)

5 ส.ค. 2563
(รายละเอียด)

2

จ้างพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Social Listening สำหรับ Big Data

28 พ.ค. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
19 มิ.ย. 2563
(รายละเอียด)

29 มิ.ย. 2563
(รายละเอียด)

29 มิ.ย. 2563
(รายละเอียด)

3 ก.ค. 2563
(รายละเอียด)

3

จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนบนอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่

1 เม.ย. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
24 เม.ย. 2563
(รายละเอียด)

4 พ.ค. 2563
(รายละเอียด)

5 พ.ค. 2563
(รายละเอียด)

4 มิ.ย. 2563
(รายละเอียด)

4

จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี ๒๕๖๓

28 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
23 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
31 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
31 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
13 เม.ย. 2563
(รายละเอียด)

5

จ้างที่ปรึกษาสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓

10 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
20 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
26 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
27 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
13 เม.ย. 2563
(รายละเอียด)

6

จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่น่าเชื่อถือ

15 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

14 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

24 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

24 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

19 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

7

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ

17 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

6 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

18 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

18 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

26 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

8

ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC)

21 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

30 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

11 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

11 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

11 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

9

ซื้อสิทธิ์การใช้งานและใบรับประกันการบำรุงรักษาสำหรับระบบสารสนเทศ

7 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

ร่าง
13 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
17 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

6 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

6 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

14 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

10

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ครั้งที่ 2

12 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

12 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

23 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

23 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

25 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

11

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

7 พ.ย. 2562
(รายละเอียด)

8  พ.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 พ.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 พ.ย. 2562
(รายละเอียด)

3  ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

12

จ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์

19 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

26 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

8 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

8 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

10 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

13

ซื้อระบบบันทึกเวลาด้วยการตรวจจับใบหน้า (Facial Time Attendance) พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2

29 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

27 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

27 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 15 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

14

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2

29 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

29 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

29 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

29 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

15

ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

29 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

5 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

16

ซื้อระบบบันทึกเวลาด้วยการตรวจจับใบหน้า (Facial Time Attendance) พร้อมติดตั้ง

29 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

17

ซื้อพร้อมปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย

26 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

25 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

18

จ้างเหมาบริการผู้ให้บริการพร้อมสนับสนุนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC

30 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

19

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน ประจำปี 2563

28 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำปี 2563 จำนวน 4 คน

28 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

21

จ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจำปีงบประมาณ 2563

30 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

22

จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการแสดงภารกิจและผลงานของ สพธอ. ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019

24 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

2 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

23

จ้างตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเว็ปไซต์

27 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

5 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

23 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

23 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

10 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

24

จ้างเหมาจัดประชุมวิชาการนานาชาติและงานกิจกรรมประกวดในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (AFACT Plenary & eASIA Awards)

22 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

22 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

17 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

17 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

17 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

25

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูง (ครั้งที่ 2)

10 มี.ค. 2562
(รายละเอียด)

28 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)

14 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

14 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

5 ก.ค. 2562
(รายละเอียด)

26

จ้างจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป

5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

26 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบกระจายโหลดการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่อผ่านบริการโดเมนเนม 23 ก.ค. 2563
(รายละเอียด)
2 จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Organization Structure Redesign) และแผนบุคลากรของ สพธอ. 15 ก.ค. 2563
(รายละเอียด)