the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 23 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 18 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 3 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 4 รายการ
ที่ เรื่อง ราคากลาง ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มา
รับเอกสาร
ผู้มา
ยื่นเอกสาร
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1

จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี ๒๕๖๓

28 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
23 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

2

จ้างที่ปรึกษาสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓

10 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
20 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

3

จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่น่าเชื่อถือ

15 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

14 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

24 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

24 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

19 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

4

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ

17 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

6 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

18 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

18 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

26 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

5

ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC)

21 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

30 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

11 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

11 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

11 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)

6

ซื้อสิทธิ์การใช้งานและใบรับประกันการบำรุงรักษาสำหรับระบบสารสนเทศ

7 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

ร่าง
13 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

ประกาศ
17 ม.ค. 2563
(รายละเอียด)

6 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

6 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

14 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)

7

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ครั้งที่ 2

12 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

12 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

23 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

23 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

25 ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

8

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

7 พ.ย. 2562
(รายละเอียด)

8  พ.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 พ.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 พ.ย. 2562
(รายละเอียด)

3  ธ.ค. 2562
(รายละเอียด)

9

จ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์

19 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

26 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

8 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

8 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

10 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

10

ซื้อระบบบันทึกเวลาด้วยการตรวจจับใบหน้า (Facial Time Attendance) พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2

29 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

27 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

27 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 15 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

11

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2

29 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

29 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

29 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

29 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

12

ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

29 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

5 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13

ซื้อระบบบันทึกเวลาด้วยการตรวจจับใบหน้า (Facial Time Attendance) พร้อมติดตั้ง

29 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

14

ซื้อพร้อมปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย

26 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

25 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

15

จ้างเหมาบริการผู้ให้บริการพร้อมสนับสนุนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC

30 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

16

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน ประจำปี 2563

28 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

17

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำปี 2563 จำนวน 4 คน

28 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

18

จ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจำปีงบประมาณ 2563

30 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

4 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

13 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

18 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

19

จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการแสดงภารกิจและผลงานของ สพธอ. ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019

24 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

2 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

 

20

จ้างตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเว็ปไซต์

27 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

5 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

23 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

23 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

10 ต.ค. 2562
(รายละเอียด)

21

จ้างเหมาจัดประชุมวิชาการนานาชาติและงานกิจกรรมประกวดในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (AFACT Plenary & eASIA Awards)

22 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

22 ส.ค. 2562
(รายละเอียด)

17 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

17 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

17 ก.ย. 2562
(รายละเอียด)

22

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูง (ครั้งที่ 2)

10 มี.ค. 2562
(รายละเอียด)

28 พ.ค. 2562
(รายละเอียด)

14 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

14 มิ.ย. 2562
(รายละเอียด)

5 ก.ค. 2562
(รายละเอียด)

23

จ้างจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป

5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

5 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

19 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

26 เม.ย. 2562
(รายละเอียด)

ที่ เรื่อง ราคากลาง
1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2563 10 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)
2 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา พัฒนษ จัดทำกระบวนการมาตรฐานและมาตรการในการรับรองหน่วยงานให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ 10 มี.ค. 2563
(รายละเอียด)
3 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 28 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)
4 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ 28 ก.พ. 2563
(รายละเอียด)