email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงาน

 

โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน

 

โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงาน


การดำเนินงานตามภารกิจหลักในปี 2561
(ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561)

 • โครงการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)
 • โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce Sustainability)
 • โครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation)
 • โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
 • โครงการวิจัยและจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ    (e-Transactions Data Analytics)
 • โครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life)

การดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(ระยะเวลาดำเนินการ 4 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค.2561)

 • โครงการประเมินความพร้อมของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากร (CERT-Readiness)
 • โครงการ SMEs GO Online ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • โครงการ e-Trade Facilitation
 • โครงการจัดการการเปลี่ยนผ่านการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
 • โครงการ Training : Digital Law and Security
 • โครงการการพัฒนาฐานข้อมูล และข้อมูลเพื่อทำมาตรฐานสินค้าด้วยมาตรฐานสากล (UNSPSC)
 • โครงการส่งเสริมสิทธิในการใช้สื่อดิจิทัล โดยการมีส่วนร่วมของภาคสังคม และการกำกับดูแลตนเองที่เหมาะสม (Digital Content)

โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2560


รายงานผลการดำเนินงาน


การดำเนินงานตามภารกิจหลักในปี 2560
(ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)

 • โครงการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)
 • โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce Sustainability)
 • โครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation)
 • โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
 • โครงการวิจัยและจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)
 

การดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(ระยะเวลาดำเนินการ 4 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค.2560)

 • โครงการประเมินความพร้อมของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากร (CERT-Readiness)
 • โครงการ SMEs GO Online ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • โครงการ e-Trade Facilitation
 • โครงการจัดการการเปลี่ยนผ่านการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
 • โครงการ Training : Digital Law and Security
 • โครงการการพัฒนาฐานข้อมูล และข้อมูลเพื่อทำมาตรฐานสินค้าด้วยมาตรฐานสากล (UNSPSC)
 • โครงการส่งเสริมสิทธิในการใช้สื่อดิจิทัล โดยการมีส่วนร่วมของภาคสังคม และการกำกับดูแลตนเองที่เหมาะสม (Digital Content)

โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2559


การดำเนินงานตามภารกิจหลักในปี 2559 ของ สพธอ.(รวม 6 โครงการ)

 • โครงการ Cybersecurity Missions
 • โครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation) บูรณาการ 3 โครงการเข้าด้วยกัน ได้แก่
  • Thailand National Root CA
  • Trusted e-Document Authority (TeDA)
  • e-Transactions Standard
 • โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce Sustainability)
 • โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
 • โครงการวิจัยและจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)
 • โครงการ การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance)

โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2558


 • โครงการ Thailand National Root CA
 • โครงการ Cybersecurity Missions
 • โครงการ Trusted e-Document Authority (TeDA)
 • โครงการ e-Transactions Standard (พัฒนาระบบ ITIMS: Interoperability Transactions ID Management System)
 • โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
 • โครงการวิจัยและจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)

โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2557


 • โครงการ Thailand National Root CA
 • โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT)
 • โครงการ Trusted Electronic Document Authority (TeDA)
 • โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
 • โครงการ E-Transaction Standards (ระบบ Messaging Repository)
 • โครงการ Thailandmall.net
 • โครงการจัดตั้ง PMO
 • โครงการจัดเก็บข้อมูลสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transaction Statistic)
 • โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (Internet User Profile)
 • โครงการสำรวจสถานภาพความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ (Cyber Security Survey)

โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2556


 • โครงการ Thailand National Root CA (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2555-2559)
 • โครงการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ThaiCERT (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2555-2559)
 • โครงการพัฒนาระบบพยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics) (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2555-2559)
 • โครงการ E-Transaction Standards (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2556-2560)
 • โครงการ Trusted Electronic Document Authority (TeDA) (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2556-2560)
 • โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้กฎหมายที่เอื้อต่อการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • โครงการนำร่องและส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู้ประกอบการ (NPMS)
 • โครงการฐานข้อมูลด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • โครงการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมออนไลน์เน้นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP
 • โครงการให้บริการงานมาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
 • โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการ สพธอ.
 • โครงการบริหารจัดการระบบเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
 • โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบ ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ระยะที่ 1)

โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2555


 • โครงการ Thailand National Root CA (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2555-2559)
 • โครงการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ThaiCERT (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2555-2559)
 • โครงการพัฒนาระบบพยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics) (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2555-2559)
 • โครงการฐานข้อมูลด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • โครงการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมออนไลน์เน้นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP
 • โครงการให้บริการงานมาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
 • โครงการตรวจสอบระบบการพิมพ์ออก
 • โครงการนำร่องและส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู้ประกอบการ (NPMS)
 • โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการ สพธอ.
 • โครงการ Intra-Asean Secure Transaction Framework
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โครงการบริหารจัดการระบบเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
 • โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบ ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ระยะที่ 1)

โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554


 • โครงการจัดทำแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • โครงการเฝ้าระวังภัยคุกคามการกระทำความผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศ
 • โครงการจัดทำกรอบนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • โครงการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายและการยกร่าง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โครงการผลักดันให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการและหรือมาตรฐานที่กำหนดไปปฏิบัติ
 • โครงการ National Root CA (รับโอนจาก ทก.)
 • โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมธุรกิจบริการทางธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์