the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


หน้าที่และอำนาจ


แผนขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2561 – 2565

(หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ สพธอ. จะมีการทบทวนแผน ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561-2565 เพื่อรองรับ การดำเนินภารกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา)