email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


19.03.2018

Checklist รู้ทันซื้อขายออนไลน์

ตัวช่วยให้ผู้บริโภคยุคใหม่ สามารถซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย เมื่อทุกคนรู้เท่าทัน ย่อมเกิดความเชื่อมั่น และร่วมกันผลักดันให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทย เติบโตขึ้นได้ทั้งปริมาณและมูลค่า