email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

เผยแพร่ 31.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 873

bitmapped font

bitmapped font
ชุดตัวอักขระที่มีรูปแบบและขนาดเฉพาะตัวอักขระแต่ละตัวจะกำหนดรูปแบบของจุดเอาไว้ในรูปของแมทริกซ์คอมพิวเตอร์จะเก็บชุดของบิตแมปอย่างสมบูรณ์ขอบแต่ละฟอนต์ที่คุณใช้อยู่ในเครื่องเอาไว้เมื่อคุณพยายามจะขยายฟอนต์ ฟอนต์จะเริ่มมีรอยหยักมากขึ้น และเมื่อใช้ฟอนต์แบบบิตแมปคุณต้องใช้ที่ว่างบนดิสก์และหน่วยความจำเป็นจำนวนมาก
[ที่มา : www.gooab.net]