the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | |  ค  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

เผยแพร่ 12.09.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 3349

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก

หรือ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) เป็นการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ปัจจุบันมีสมาชิก ๒๑ ประเทศ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกมีความสนใจ ตลอดจนการลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกให้การค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก โดยประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วจำนวน ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ๒๕๔๖
[ที่มา : http://www.thai-aec.com]