the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | |  ค  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

เผยแพร่ 13.09.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 17111

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark)

หมายถึง เครื่องหมายที่หน่วยงานหรือองค์กรซึ่งอาจเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ทำหน้าที่รับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต ได้ตราให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเตอร์เน็ท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการทางเว็บไซต์  และ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตว่าได้ผ่านหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่ออกเครื่องหมายรับรองดังกล่าวได้กำหนดไว้