the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  ส  | | | |

เผยแพร่ 13.09.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 46611

สังหาริมทรัพย์

หมายถึง ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเคลื่อนที่ได้ และรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้นั้นด้วย

[ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๗ ถึง ๑๔๐]