email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

เผยแพร่ 25.09.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 1031

TimeStamping

เป็นกระบวนการแบบปลอดภัยที่ใช้เทคโนโลยี PKI ในการเก็บรักษา บันทึกและปรับปรุงเวลาของเอกสาร