the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

เผยแพร่ 01.10.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 1484

Metadata

คือข้อมูลที่ใช้สำหรับอธิบายรายละเอียดของข้อมูลอื่น เช่น Metadata ในรูปถ่ายจากก ล้องดิจิทัล อาจจะประกอบไปด้วยข้อมูลวันเวลาที่ถ่าย หรือชื่อรุ่นของกล้องที่ถ่าย ถ้าเป็นไฟล์เอกสาร อาจจะประกอบไปด้วยชื่อผู้สร้างไฟล์ หรือถ้าเป็นไฟล์เพลง อาจจะประกอบไปด้วยชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบัม เป็นต้น

อ้างอิง http://www.techterms.com/definition/metadata