the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

เผยแพร่ 06.11.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 1036

Centralize Authentication

Centralize Authentication คือระบบที่มีศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลของผู้ใช้เช่น ชื่อบัญชี รหัสผ่าน มีจุดประสงค์เพื่อการลดความซับซ้อนในการเก็บข้อมูลผู้ใช้ และทำให้การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เป็นระบบและง่ายขึ้น เหมาะสำหรับองค์กรที่มีข้อมูลบัญชีจำนวนมากๆ หรือมีระบบที่ต้องทำการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ก่อนเข้าถึงเป็นจำนวนมาก แต่ก็พบข้อเสียคือ เนื่องจากระบบต่างๆจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้เป็นชุดเดียวกัน ซึ่งหากข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดเผยก็มีโอกาสทำให้ระบบอื่นๆ มีผลกระทบตามไปด้วย

http://www.windowsitpro.com/article/ldap/sso-vs-centralized-authentication