email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

เผยแพร่ 19.11.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 949

Database

Database


กริช ขาวอุปถัมภ์ :: ส่วนงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ :: สำนักนโยบายและส่งเสริม

Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล 

 

ที่มา: ศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, www.mindphp.com