the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

เผยแพร่ 21.11.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 1288

Rogue Access point

เป็นรูปแบบของการโจมตีผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless) เพื่อขโมยข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งาน เช่น รหัสผ่านเข้าระบบธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น โดยผู้ไม่ประสงค์ดีจะติดตั้ง Wireless Access Point ในพื้นที่เป้าหมายและทำการสร้าง SSID ที่มีชื่อเหมือนกับชื่อ SSID ของผู้อื่น เช่น ตั้งชื่อ SSID ว่า ICT Free Wifi เป็นต้น โดยผลของการที่เหยื่อหลงเข้าใช้งาน จะทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีได้ข้อมูลสำหรับการล๊อกอินเข้าใช้งานไป หรือในบางกรณีอาจทำให้ถูกขโมยข้อมูลอื่นๆไปด้วย

http://www.webopedia.com/TERM/R/rogue_access_point.html