the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E |  F  | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F

เผยแพร่ 11.12.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 1005

FIRST

Forum of Incident Response and Security Teams หรือ FIRST
คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเผยแพร่และสนับสนุนการให้ความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยตลอดจนพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ระหว่างหน่วยงานจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1990 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) มีสมาชิกประกอบไปด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรต่างๆและในระดับประเทศ รวมถึงหน่วยงานด้านการทหาร
จำนวนทั้งสิ้น 268 หน่วยงาน จาก 58 ประเทศ

http://www.first.org