the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

เผยแพร่ 11.12.2012 (7 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 02.06.2020 | อ่าน 1283

Disk image

Disk image
คือไฟล์ที่เก็บเนื้อหาและโครงสร้างข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือแผ่นซีดี โดยปกติแล้วการสร้าง Disk imageจะใช้วิธีการคัดลอกข้อมูลทุก bit ออกมาจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับเพื่อ ให้ได้ชุดสำเนาของข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลต้นฉบับทุกประการ


http://blog.superuser.com/2012/03/19/a-guide-to-disk-imaging-backup-and-restore/