email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

เผยแพร่ 03.01.2013 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 23.09.2020 | อ่าน 1682

Broadband network

Broadband network หมายถึง โครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูง ที่สามารถรับส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านสื่อใช้สาย เช่น เคเบิลใยแก้วนำแสง สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพท์ (DSL) หรือสื่อไร้สายเช่น 3G และ WiMax