the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

เผยแพร่ 10.01.2013 (7 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 3015

convergence

การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล (Convergence) คือ ความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเดียวกันออกไปในหลายๆช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจายเสียง โทรคมนาคม หรือ อินเทอร์เน็ต