email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

เผยแพร่ 10.01.2013 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 22.09.2020 | อ่าน 2115

Data standard

Data standard หรือ มาตรฐานข้อมูล เป็นการจัดทำข้อมูลให้อยู่ในลักษณะรูปแบบกลาง (Neutral format) โดยเนื้อหาของมาตรฐานข้อมูลหลักๆ ได้แก่ ระบบอ้างอิง (Preference systems) โครงสร้างข้อมูล (Data models) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคุณลักษณะของข้อมูลรวมทั้งวิธีการผลิต การจัดเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูล เป็นต้น จะต้องมีการกำหนดคำศัพท์ (Data dictionaries) และข้อมูลจะต้องมีคุณภาพของข้อมูล (data quality) และในด้านคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ซึ่งเป็นรายละเอียดบอกถึงเนื้อหาคุณลักษณะของข้อมูล

ที่มา: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช. (https://dict.longdo.com/search/มาตรฐานข้อมูล)