the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

เผยแพร่ 25.03.2013 (7 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 1981

Captive portal

Captive portal

หน้าเว็บเพจที่ให้ผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนก่อน ที่จะสามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่าย โดยทั่วไปในหน้าเว็บดังกล่าวจะมีประกาศของนโยบายการใช้งาน (Acceptable Use Policy) ให้ผู้ใช้รับทราบและยอมรับที่จะทำตามข้อตกลงก่อนเข้าสู่ระบบ หน้าเว็บประเภทนี้มักพบเห็นได้บ่อยในบริการ Wi-Fi Hotspot ที่ผู้ใช้จะต้องระบุชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงต้องยอมรับที่จะทำตามข้อตกลงของผู้ให้บริการก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/captive-portal